Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Fortsatt god ekonomi i Borlänge kommun trots minskat överskott

Årsredovisningen för 2018 är nu klar. Resultatet visar på ett överskott på 8,1 miljoner kronor, vilket är 37 miljoner kronor lägre än budgeterat. Driftresultatet visar på ett underskott på 52,3 miljoner kronor, något som förklaras med framför allt höga kostnader inom individ och familjeomsorgen.

När Borlänge kommun sammanfattar 2018 är det både positiva och negativa signaler som syns i årsredovisningen. Antalet invånare ökar, fler bostäder byggs och högre kommunal service erbjuds, men redovisningen visar också att det varit svårt för nämnderna att få pengarna att räcka till. 

Under 2018 är det arbetsmarknad- och socialnämnden som haft stora bekymmer med ekonomin. Kostnader för försörjningsstöd och vårdkostnader i samband med placering av barn, ungdomar och vuxna har varit höga. Ersättningarna från Migrationsverket har sänkts för ensamkommande barn och kostnaderna för försörjningsstöd har ökat. Kostnadsökningen beror på den höjda riksnormen, stora hushåll, fler nyanlända i försörjningsstöd samt att fler står längre från arbetsmarknaden. 

– Vi behöver samla olika kompetenser kring våra unga Borlängebor för att bryta orättfärdiga skillnader. Därför startar vi team på två pilotskolor som ska fokusera på tidiga insatser. Vi satsar också resurser för att minska det långvariga beroendet av ekonomiskt bistånd. Alla som kan jobba ska jobba och vi måste bryta det utanförskap som arbetslöshet och missbruk innebär, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Också barn- och bildningsnämnden och omsorgsnämnden har haft stora utmaningar de senaste åren, men jobbat hårt med åtgärds- och handlingsplaner. De båda nämnderna redovisar för 2018 vardera ett underskott på drygt 11 miljoner kronor. 

– Trots ett mycket aktivt arbete så har vi inte riktigt lyckats få en ekonomi i balans med budgeten. Det beror främst på stora behov inom vård- och omsorg, samt att vi har hyrt in personal för att säkerställa en god verksamhet. Det handlar främst om arbetsterapeuter, och sjuksköterskor, säger Anita Nordström (S), omsorgsnämndens ordförande. 

Den positiva trenden med ökad befolkning i Borlänge fortsatte under 2018, vi blev 260 fler i kommunen och totalt är vi nu över 52 000 invånare. Den höga befolkningstillväxten medför ett större behov av bostäder och komma tillrätta med den bostadsbrist som råder. Takten i byggandet har ökat, under de tre första kvartalen 2018 färdigställdes 157 bostäder och enligt Borlänge kommuns utbyggnadsplan kommer 1 721 nya bostäder att påbörjas åren 2018–2021. 

– Det är fantastiskt att fler vill bo i Borlänge. Det är en förutsättning om Borlänge ska utvecklas som stad. Det innebär också utmaningar för oss, att klara av att bygga skolor, äldreboenden och bostäder i samma takt som staden växer. Vårt mål är att vara Sveriges byggvänligaste kommun, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Borlänge kommun satsade under 2018 på ökad service till invånarna. Ett nytt servicecenter öppnade i september och en kvarts miljon kontakter hanterades under året.  De tjugo anställda kommunvägledarna svarar på allt från frågor om bygglov, försörjningsstöd till bokning av föreningslokaler och det görs på flera språk bland annat svenska, finska och somaliska.