Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Budget med fokus på att bygga Borlänge

Borlänges styrande majoritet föreslår en budget för år 2020 som innebär både satsningar och anpassningar med fokus på investeringar för kommande generationer.

– Hela kommunsverige har ett tuffare ekonomiskt läge. När en av tre kommuner måste göra neddragningar är jag ändå stolt över att vi i Borlänge har ca 20 miljoner kvar att dela ut på nämnderna då vi är klara med vårt budgetarbete. Vi hoppas nu att de uppdrag vi ger till förvaltningen ska resultera i att vi kan lösgöra mer resurser och göra Borlänge till en ännu mer attraktiv stad, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

UppdragSamtliga nämnder och verksamheter ska genomlysa och redovisa följande:

1. Effektiv bemanning
Genomlysning av bemanningen i samtliga verksamheter, med fokus på administration. Åtgärder för att minska hyr-/stafettpersonal. Principer för en effektiv bemanning utifrån behoven i verksamheten.

 2. Sjuktal
Åtgärder för att minska sjuktalen, tydliga mål tas fram.

 3. Lokaler
Genomlysning av lokalanvändning, extern förhyrning bör undvikas och lokaleffektivitet eftersträvas.

 4. Digitalisering
Verksamheten ska redovisa vilka verksamheter som kan digitaliseras i verksamheten, omedelbart och på sikt.

5. Projekt
Genomlysning av projektportföljen, projekten måste prioriteras och kostnad och tidsåtgång bedömas. Kan projekt strykas alternativt sättas på vänt?

 6. MCU fullt ut
Styrmodellens kärna MCU (medarbetardriven chefsstödd utveckling) måste säkerställas. Vilken mognad finns på respektive arbetsplats, vilka åtgärder måste till för att öka medarbetarnas medskapande?

 7. Koncernsamverkan
Koncernsamverkan kan handla om miljö- och energiinvesteringar i våra lokaler vilket på sikt skapar lägre driftskostnader och högre miljö- och klimatnytta. Koncernsamverkan måste också omfatta ytterligare vägar för att nå de 10 övergripande målen.

8. Övriga förslag
Övriga förslag till effektiviseringar för att få en ekonomi i balans.

Medel som frigörs ska avsättas till fyra prioriterade områden:

Fler jobb och kompetenshöjande insatser
Minskad arbetslöshet - mindre försörjningsstöd – minskade sociala kostnader.

Attraktiv arbetsgivare
Bättre arbetsmiljö - färre sjukskrivningsdagar – stabila arbetsgrupper – bättre service.

En skola i världsklass
Fler som klarar behörigheten – fler som går vidare till arbete - mindre sociala utmaningar.

Klimatkliv i koncernen
Investeringar för hållbarhet – lägre utsläpp – minskade driftkostnader.

Sverige och omvärlden är på väg in i en lågkonjunktur. Alla prognoser som finns samt kommunens egna visar att skatteintäkterna inte kommer öka i samma takt som tidigare år. Trots tuffa prognoser ser dock Borlänges situation ljusare ut än för många andra jämförbara kommuner. Men det kommer att innebära utmaningar för Borlänge. 

Regeringens höstproposition kommer att blir avgörande. Innehåller den de utlovade 20 miljarderna i välfärdspengar till kommunsektorn, kommer förslaget om kostnads-utjämningsutredningen genomföras, hur blir det med pengarna från Delegationen mot segregation och inte minst får vi en satsning enligt skolkommissionens förslag om riktade medel till utsatta områden? Höstbudgeten kan ge Borlänge kommun förstärkta möjligheter.

Nämndernas kommunbidrag föreslås öka med 1,5% mot budgeten 2019 vilket motsvarar ca 50 miljoner kronor. Borlänge kommun kommer även att behöva höja resultatnivån med ca 20 miljoner kronor varje år under kommande 4-års period för att kunna investera enligt det förslag som majoriteten nu lagt fram.

Investeringsbudgeten i Borlänge kommun omfattar cirka 1,9 miljarder fram till 2023, det är både investeringar och reinvesteringar i skolor, förskolor, omsorgsboenden och fritidsfastigheter.

Exempel är nya skolan i Jakobsdalen och upprustning av både Gylle skola och Forssaklack-skolan. Externa parter kommer också att investera i särskilda boenden och skolor i kommunen. Exempel på detta är kommande särskilt boende i Gylle och Paradisskolan.