Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Digital utveckling i Borlänges förskolor och skolor

Borlänge kommun har länge haft ett givande samarbete med 2047 Science Center. Genom en investering av Ljungbergsfonden har samarbetet kring digitalisering och skolutveckling kunnat fördjupas ytterligare.

Vi lever idag i ett alltmer digitaliserat samhälle. Att skolan måste hänga med och vara en del av den utvecklingen blir tydligt, inte minst genom den nationella agenda (#skolDigiplan) för digitalisering av skolväsendet som infördes 2017. En del av Borlänge kommuns långsiktiga satsning på skolutveckling och digitalisering är projektet ”Undervisningens innehåll i en digitaliserad förskola och skola” som bedrivs i nära samarbete med 2047 Science Center.  

Med förändrade arbetssätt hoppas vi kunna stärka lärandet och öka måluppfyllelsen bland barn och elever. Kartläggningar har visat att lärare och elever behöver få mer kunskap om digitaliseringens möjligheter och om hur digitala verktyg konkret kan användas i undervisningen. Mer ämnesövergripande, kontextbaserad undervisning är också ett viktigt område för utvecklingsarbetet inom skola och förskola.

Fördjupat samarbete med 2047 Science Center

Den investering Ljungbergsfonden fattade beslut om i höstas, har möjliggjort ett fördjupat samarbete mellan Borlänge kommun och 2047 Science Center. Genom olika former av stöd och fortbildningsinsatser ska processledare från 2047 Science Center hjälpa till att stärka lärares kunskaper och kompetens i att bedriva kontextbaserad undervisning med stöd av digitala verktyg.

-  Kontextbaserad undervisning handlar om att sätta in kunskaperna i ett större sammanhang, något som är viktigt för att eleverna ska se relevansen med utbildningen, säger Marcus Haglöf, processledare från 2047 Science Center. 

Om barn och elever känner att undervisningen är relevant och förstår vad de ska använda kunskaperna till ökar ofta deras motivation, intresse och lust att lära. I förlängningen medför detta förhoppningsvis även att måluppfyllelsen ökar.

- Jag följer med intresse Borlänge kommuns och 2047 Science Centers gemensamma arbete när det gäller att utveckla undervisningen. Flera studier visar på vikten av att elever förstår vad de kan använda kunskapen till här och nu. Då blir det viktigt att utgå ifrån vad som är relevant för eleven, oberoende av årskurs. En spännande och utmanande uppgift då de många gånger är duktigare på de digitala verktygen än vi vuxna. Vår investering tillsammans med en vilja att ”samskapa” kommer kunna göra skillnad, säger Sara Jons, VD för Ljungbergsfonden.

Planering och kartläggning

Vårterminen 2019 har främst ägnats åt planering och organisation inför det fortsatta arbetet. Processledarna från 2047 Science Center har kartlagt nuläget med hjälp av rektorer och förskolechefer. Kartläggningen ger en tydligare bild av vilka behov av kompetensutveckling som finns inom verksamheten i stort och på enskilda enheter.

- Framöver kommer vi att fokusera på att vidareutveckla det som redan fungerar bra, samtidigt som vi genom fortbildningsinsatser ska bidra till en ”höjd lägstanivå” ute på förskolor och skolor när det gäller kontextbaserad undervisning och användningen av digitala verktyg, säger processledaren Marcus Haglöf.

Processtödjare utsedda på skolor och förskolor

Ett antal processtödjare har också utsetts under våren. Dessa cirka 110 pedagoger deltog under april och maj månad i inledande träffar med processledarna och är från hösten redo att fortsätta sin kompetensutveckling inom undervisning med digitala verktyg. Tanken är att processtödjarna i sin tur ska kunna driva och stödja skolutvecklingsprocessen ute på sina enheter.

Skolutvecklingsarbetet sker på samtliga förskolor och skolor. Med hjälp av processtödjarna och kollegialt lärande kommer pedagogerna tillsammans att forma förskolan och skolan så att utbildningen ligger i framkant.

Nästa fas inleds i september

Till hösten går projektet in i nästa fas. En första större träff för alla processtödjare är planerad till mitten av september. Frågan ”Varför digitalisering?” kommer att vara i fokus och träffen kan ses som det riktiga startskottet för utvecklingsarbetet med digitalisering och kontextbaserad undervisning. Annika Agélii Genlott är inbjuden att medverka som extern föreläsare och inspiratör vid höstens första träff. Agélii Genlott är projektansvarig på SKL för arbetet med #skolDigiplan, den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet.