Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Borlänge bra på att få utrikesfödda i arbete

Borlänge ligger långt fram i arbetet med integration på arbetsmarknaden. Andelen arbetslösa bland utrikesfödda Borlängebor har det senaste året minskat anmärkningsvärt jämfört med förändringen i riket som helhet.

I Borlänge går utvecklingen med integration på arbetsmarknaden tydligt i rätt riktning. Andelen arbetslösa bland utrikesfödda Borlängebor har det senaste året minskat med 3,7 procentenheter; från 26,9 i september 2018 till 23,2 procent i år. I riket som helhet är förändringen -0,4 procentenheter.

- För en kommun av Borlänges storlek är det ovanligt att det inom ett år sker särskilt stora förändringar i arbetslösheten, inte minst bland utrikesfödda, säger Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, Svamac.

Från oktober 2018 till september 2019 har nästan 900 tidigare arbetslösa, bland utrikesfödda i Borlänge, gått till arbete. Samtidigt har drygt 230 personer börjat studera och därmed också lämnat arbetslösheten.

I slutet av september i år var runt 1 170 utrikesfödda personer i Borlänge inskrivna som arbetslösa. Drygt 760 personer av dessa räknas som långtidsarbetslösa, det vill säga har en arbetslöshetstid på mer än sex månader, men även den gruppen har minskat med 100 personer det senaste året. Utvecklingen går därmed på tvärs jämfört med riket, där man i stället ser en ökning av antalet långtidsarbetslösa bland utrikesfödda.

Samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och näringslivet

Arbetsförmedlingens nära samarbete med Borlänge kommun och näringslivet har varit en betydelsefull anledning till att så pass många långtidsarbetslösa i kommunen har fått arbete. Till exempel anställdes 195 personer av näringslivet inom projektet Dubbelt upp. Av dessa är 165 fortfarande kvar i jobb. 

- Vår analys visar att projektet Dubbelt upp haft en viktig följdeffekt på arbetslösheten i Borlänge. Många långtidsarbetslösa Borlängebor har fått anställning via utmaningen. För övrigt ser vi att en stark ekonomi har varit den viktigaste grunden till att arbetsgivare vågar se kompetensen även bland utrikesfödda och ta till vara deras kvalifikationer, säger Neda Mostofi, Arbetsförmedlingen i Borlänge.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Lena Hjort Hultqvist (S), betonar också vikten av att se, ta till vara och stärka kvalifikationerna hos utrikesfödda svenskar:

-  En stor del av arbetskraftsreserven i Sverige kommer under många år framöver att vara de utrikesfödda. När man ser siffrorna i den senaste statistiken känns det som att vi i Borlänge redan förstått det och är på rätt väg. Detta rustar oss i konkurrensen med företag och organisationer runtom i Sverige.

En annan anledning till att Borlänge har minskat arbetslösheten är att Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att höja kompetensen bland arbetssökande via reguljära utbildningar.

- Utbildning är vägen till att vi ska kunna möta arbetsgivarnas kompetensbehov, säger Neda Mostofi, Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten bland inrikes födda

Även arbetslösheten bland inrikes födda i Borlänge är lägre än i riket som helhet, 3,3 procent jämfört med rikets 3,8 procent, visar siffror från september i år. Det finns en fortsatt efterfrågan på arbetskraft i Borlänge och i länet men det är svårt att hitta personer med rätt kompetens även i de grupper som företag och organisationer traditionellt har rekryterat ifrån.

Det är ingen tvekan om att kompetenshöjande utbildningar behövs. Även om arbetslösheten i Borlänge minskat det senaste året är den fortfarande relativt hög, samtidigt som den arbetskraft och kompetens som kommunen och företagen behöver saknas.

- Ett av våra stora mål och fokusområden i strategisk plan är att arbeta med insatser som möter arbetsmarknadens behov och får fler Borlängebor i egenförsörjning. Att skapa och erbjuda möjligheter för människor att höja sin kompetens är en sådan viktig insats, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Diagram 1: Antal utrikesfödda långtidsarbetslösa januari 2017 - september 2019, i riket och Borlänge. Källa: Arbetsförmedlingen, bearbetning. SVAMAC AB