Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Borlänge kommun stärker välfärden och bygger stad

I det förslag till budget som majoriteten i dag har lagt görs en generell uppräkning av kommunbidraget till nämnderna på 1,5 procent, samt en minskad ram för kommunstyrelsen på 3,6 miljoner.

Utöver den generella uppräkningen av kommunbidraget till nämnderna görs även satsningar på:

  • Socialnämnden: 25 miljoner kronor
  • Barn- och utbildningsnämnden: 7,5 miljoner kronor
  • Omsorgsnämnden: 6 miljoner kronor
  • Miljönämnden: 600 000 kronor
  • Buffert i kommunstyrelsen skapas på 10,6 miljoner kronor

Kommunstyrelsens budget ska användas för puckelfinansiering (ettårig satsning) för att minska kostnader på lång sikt. Det handlar om satsningar på minskad arbetslöshet, IT-investeringar, personalåtgärder, lokalprogram och dylikt. Totalt är detta en uppräkning på 2,8 procent jämfört med 2019, vilket motsvarar 91 miljoner kronor. Vi höjer dessutom resultatnivån från 28 i år till 67 miljoner kronor 2020.

Kommunstyrelsen beslutade i juni att ge samtliga nämnder och verksamheter i uppdrag att genomlysa och redovisa åtta områden och redovisa dessa uppdrag under hösten. Exempel på områden som genomlysts av nämnderna är effektiv bemanning, lokalanvändning, digitalisering och effektivare koncernsamverkan. Genom nämndernas arbete och majoritetens prioriteringar har ytterligare 39 miljoner kunnat fördelas till verksamheterna.

Investeringar i ett växande Borlänge

Investeringsramarna i ett växande Borlänge är betydande, kommunkoncernen investerar över 5 miljarder kronor under perioden 2020-2024. Det kommer byggas bostäder, skolor och äldreboenden.

– Borlänge växer. Min vision är att Borlänge blir Sveriges byggvänligaste stad. Då lågkonjunkturen kommer så måste vi våga satsa. Vi ska bygga nya verksamhetslokaler, nya skolor och förskolor, men även företagslokaler och bostäder. Hushagen kommer investera 800 miljoner under planperioden, Tunabyggen kommer bygga och renovera bostäder för över 1,3 miljarder kronor. Borlänge Energi investerar 1,4 miljarder i vatten, avlopp, fjärrvärme, bredband med mera. Dessa investeringar kommer att förändra stadsbilden; inte minst centrum står inför en stor omvandling, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Stora delar av kommunsverige går igenom ekonomiskt tuffa tider. Vi är därför glada att vi i Borlänge kan satsa extra resurser. Ska vi ha ett socialt hållbart Borlänge så behöver fler företag etablera sig i kommunen och fler komma i arbete. Då måste vi satsa pengar på skolan, företagsklimatet och arbetsmarknadsåtgärder, säger Karin Örjes (C), kommunalråd.

Satsningar på skola, omsorg och miljö

Ett stort arbete med kommunens lokalförsörjningsplan har dragits igång för att lägga en långsiktig plan för skollokalerna. Det planeras nya förskolor och skolor som exempelvis Paradisskolan och Tunets skola, samt nya förskolor i Hönsarvet och Torsång. Utbyggnationer sker också vid förskolan Eken och Tjärnaskolan.

– Jag är glad att vi i Borlänge har medel att satsa på skolan utifrån den ekonomiskt bistra situation många andra kommuner befinner sig i. Det är en styrka att vi kan satsa på förskola och skola utifrån de högt satta mål vi har och de satsningar vi vill göra med att höja lärarbehörigheten, öka elevernas måluppfyllelse och minska segregationen. Vi storsatsar även på att bygga nya förskolor och skolor vilket är nödvändigt eftersom Borlänge växer och många av våra skolor har många år på nacken. Det är bra och nödvändigt för Borlänges framtid, säger Monica Lundin (L), kommunalråd.

Satsningar på nybyggen och renoveringar av förskolor och skolor behövs för kommunens barn och unga, men lokalinvesteringar görs också till gagn för våra äldre.

– Jag är glad att vi satsar extra på våra äldre i kommunen, Borlänge har väntat allt för länge på nya äldreboendeplatser. Tyvärr har en del faktorer stoppat oss i arbetet framåt, men nu äntligen så ser vi ljuset i tunneln. De nya äldreboendena i både Gylle och Mats Knuts är äntligen på väg att förverkligas. Våra äldre Borlängebor förtjänar värdiga boenden och förhoppningsvis får vi ta första spadtaget inom kort, säger Nicole Skoglund (OFA), gruppledare.

Borlänge kommun satsar även för att bli en ledande miljökommun. Vi förstärker arbetet med de strategiska miljöfrågorna för att minska klimatpåverkan och ha bättre förutsättningar att nå miljömålen.

– Vi satsar mer för att bli en hållbar och attraktiv stad med höga naturvärden och minskad klimatpåverkan. För att nå klimatmålen måste vi minska koldioxidutsläppen snabbare än vad vi gör idag. Därför är jag glad att miljönämnden får en ökad budget som innebär att vi i princip kan dubblera kommunens strategiska miljöarbete. Det gör att vi kan ta ett större grepp om hela kommunen och samverka mer med andra för att få med fler aktörer i den snabba omställning som behövs, säger Elina Brodén (MP), kommunalråd.

Beslut om budget med ramar fattas slutgiltigt under kommunfullmäktige den 10 december 2019.