Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Utredning om resekostnader klar

Under hösten har en oberoende utredning angående sektorchef Jörg Basseks kostnader för tjänsteresor genomförts. Utredningen är nu klar och visar att inget brott har begåtts, däremot har kommunens riktlinjer inte följts fullt ut.

I oktober fick kommundirektör Åsa Granat intern information om att det fanns frågetecken kring de resor i tjänsten som sektorchef/chefen för internationella kontoret Jörg Bassek gjort. Kommundirektören beställde då en oberoende utredning, som skulle belysa om attestordning och andra regler följts, om utläggen varit relaterade till tjänsten och om några oegentligheter har förekommit. I Jörg Basseks tjänst har ingått att resa till de länder och orter som Borlänge kommun har ett utbyte med, till exempel inom ramen för vänortssamarbeten. 

Nu är utredningen färdig och slutsatsen är att inget brottsligt har skett, men att sektorchefen inte fullt ut följt kommunens regler, främst vad gäller hantering av attester men även representation. Borlänge kommun har inte gjort någon polisanmälan i frågan.

Tjänsten som sektorchef är en förtroendepost med särskilt ansvar för intern kontroll, att verksamheten bedrivs enligt mål och regler, men också med höga krav på att vara ett föredöme.

- Utifrån den samlade bilden är bedömningen att förtroendet för sektorchefen har skadats och att förutsättningarna inte finns för att han ska kunna fortsätta arbeta som sektorchef i Borlänge kommun. Därför har jag och Jörg Bassek kommit överens om att hans tjänst som sektorchef avslutas från årsskiftet, säger kommundirektör Åsa Granat.

Jörg Bassek kommer att finnas till kommundirektörens förfogande under våren 2020 för att överlämna och avsluta pågående arbetsuppgifter. Därefter utfaller ett avgångsvederlag. Han kommer även att kvarstå som tillförordnad VD för Maserhallen fram till dess ny VD rekryterats. 

- Jörg Bassek har verkligen bidragit till Borlänge kommuns utveckling sedan han tillträdde 2011. Han har bland annat byggt upp sektorn för verksamhetsstöd och drivit fram stora fastighetsaffärer, vilket jag är tacksam för, säger kommundirektör Åsa Granat.

Som ett resultat av utredningen kommer nu kommunens attestordning, resepolicy och policy för gåvor att ses över och förtydligas.

- Vi behöver öka kunskapen internt om vad som gäller i olika sammanhang och se om några av våra system kan förbättras för att göra det lättare att göra rätt. Vi arbetar också kontinuerligt med att ha god kvalitet och kontroll i våra verksamheter, till exempel utifrån de rekommendationer som våra revisorer ger, säger kommundirektör Åsa Granat.