Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Personalkostnader orsak till barn- och utbildningsnämndens underskott

Barn- och utbildningsnämnden i Borlänge har tidigare meddelat ett underskott för 2019. Årsbokslutet visar ett totalt underskott på 42,8 miljoner kronor och det beror främst på ökade personalkostnader.

De huvudorsaker som har identifierats och som uppgår till totalt 33,3 miljoner kronor är:

  • lägre intäkter för lönestödsanställningar -10,3 miljoner kronor
  • personalkostnader inom förskoleklass -13,6 miljoner kronor
  • personalkostnader för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan -9,4 miljoner kronor.

Därutöver finns ökade kostnader för totalt 9,5 miljoner kronor för hyror av undervisningslokaler, digital utrustning, friskvård för personal samt ytterligare personalkostnader fördelat på förskola och grundskola.

– Underskottet är till stor del lönekostnader till personal i skola och förskola. Vi har till exempel fått lägre intäkter för våra lönestödsanställda vilket innebär en ökad nettokostnad säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.

Berörda chefer, ekonomer och kommunens revisorer utreder nu orsakerna för att säkerställa att detta inte uppstår igen.

– Vid halvårsbokslutet 2019 visade våra prognoser på en ekonomi i balans. Trots månatliga ekonomistyrningar på enhets- och på skolchefsnivå har underskottet ändå inte synts förrän vid årets slut, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.

Barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen kommer under 2020 att mer detaljerat följa nämndens prognos och utfall. Utöver det görs en översyn av de ekonomiska systemen och verktygen som används. Översynen sker i samarbete med upphandlad revisionsbyrå för att säkerställa att rätt strukturer och arbetssätt för prognos-, uppföljnings- och budgetprocess används. Behovsanpassat extra stöd från ekonomikontoret sätts in till berörda ekonomer och chefer för att säkerställa att de har rätt förutsättningar.

– Nämndens ekonomistyrning måste fungera och att få ett så stort underskott i slutet av året, när prognoserna visat annorlunda, är inte acceptabelt. Vi tar nu krafttag för att komma tillrätta med styrningen och ekonomiuppföljningen. Alla i styrkedjan måste kunna känna tilltro till processen. Det är ett nödvändigt steg att vi tar extern hjälp av en revisionsbyrå för att skapa en bättre prognos- och uppföljningsprocess säger Monica Lundin (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.