Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Borlänge kommun aktiverar krisledningsnämnden

Borlänge kommun aktiverar krisledningsnämnden torsdag 2 april 2020. Det betyder att krisledningsnämnden kan komma att ta över beslutanderätten i vissa frågor som i normala fall ligger på andra kommunala nämnder.

Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd som kan aktiveras vid behov.
Samordning och arbete i samband med Coronakrisen är nu inne i ett läge där det ställs utökade krav på samordning och möjlighet till snabba beslut samt tydliggöranden omkring ansvar och befogenheter. Därför behöver krisledningsnämnden inkallas.

– Vår utgångspunkt är fortfarande att så många beslut som möjligt ska fattas av den vanliga organisationen. Krisledningsnämnden kan fatta beslut som ligger utanför ordinarie nämndernas mandat och snabbt omprioritera resurser. Vi tar inte över alla beslut, även om vi har möjlighet att göra det, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Borlänge kommun.

Första beslutet – avdelning på Borlänge sjukhus

Borlänge kommun har fått en begäran från Region Dalarna att öppna en ny avdelning på Borlänge sjukhus under Covid-19 pandemin.

I samverkan med regionen ska kommunen möta ett ökat behov av vård som inte patientsäkert kan tillgodoses i hemmet och för de patienter som inte är i behov av annan sjukhusvård. Den tillfälliga avdelningen kommer finnas på Borlänge sjukhus och planeras öppna måndag den 6 april.

– Det här är en nödvändig åtgärd för att både vi i Borlänge och Region Dalarna ska kunna ge vård till de med störst behov. Vi har goda erfarenheter av samarbete med Regionen nyligen startade vi till exempel ett mobilt team där läkare och sjuksköterskor arbetar tillsammans, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Borlänge kommun.

Så här jobbar Borlänge kommun

  • Utgångspunkten för all krishantering i Sverige är att den organisation som hanterar en verksamhet när det inte är kris så långt det är möjligt ska göra det även när det råder kris. Krisledningsnämnden kan aktiveras vid behov, när många kommunala verksamheter påverkas och snabba politiska beslut är nödvändigt.
  • Alla kommuner och regioner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd.
  • Varje enskild kommun avgör vilka befogenheter krisledningsnämnden ska ha. Syftet med nämnden är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut vid en extraordinär händelse.
  • Krisledningsnämndernas mandat och skyldigheter regleras i "lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid". En krisledningsnämnd kan dock inte fatta beslut som ligger utanför kommunernas vanliga mandat.

Källor: MSB, SKR