Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Borlänges arbete med att begränsa smittspridningen

Under de senaste dagarna har några insändare med frågor till Borlänge kommun publicerats i Dala Demokraten och Dalarnas Tidningar. Vi vill gärna bemöta och besvara de inspel och frågor som framförts.

Det är fullt förståeligt att den situation vi befinner oss bidrar till att många känner sorg, rädsla, ilska och frustration. Att Borlängeborna har höga förväntningar på kommunen och våra verksamheter är precis som det ska vara. I de förväntningarna ingår att vilja ha svar och förklaringar till varför saker och ting inte fungerar på det sätt man förväntar sig.

Många som hjälps åt med fokus på att begränsa smittspridningen

När det stod klart att även Sverige skulle drabbas av coronaviruset aktiverade Borlänge kommun sin krisledningsorganisation – med tydligt fokus på att begränsa smittspridningen. Krisledningsorganisationen, som består av yrkeskunniga från verksamheterna, träffas dagligen. Under träffarna tas exempelvis beslut kring hur vi ska säkerställa tillgången av skyddsutrustning inom vård och omsorg, på vilket sätt vi kan hjälpa äldre och de som är i riskgrupp samt hur vi ska informera Borlängeborna och kommunens personal på bästa sätt.

Skydda de äldre

Flertalet av insändarna handlar om situationen i vår äldreomsorg och hur det är möjligt att Borlänge har många insjuknade och avlidna. Sanningen är att vare sig vi, eller de experter vi omges av, har alla svaren. Vi kan förstå att många vill ha en förklaring, men idag finns det inga säkra svar. Det vi vet är att smittan kom till Borlänge i ett tidigt skede, förmodligen fanns smittan i våra verksamheter i redan i början av mars.

Det vi också vet är att Borlänge kommun konsekvent följt riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna. Den 12 mars infördes besöksförbud på korttidsboende samtidigt som vi bestämt avrådde från besök på våra äldreboenden. Vid samma tidpunkt stängdes träffpunkten för äldre. Den 1 april infördes det nationella besöksförbudet på alla äldreboenden i landet, och vi hade redan då insjuknande och avlidna personer på våra äldreboenden.

Ta farväl

I livets slutskede är närmast anhöriga alltid välkomna att besöka boendet. Sjuksköterskan på boendet är den som håller kontakt med anhöriga och informerar om hälsotillståndet försämras. Om det är så att den boende har misstänkt eller konstaterad smitta förser vi de anhöriga vid behov med den skyddsutrustning som är rekommenderad. Viktigt är också att anhöriga känner sig välkomna att hålla kontakten med sin närstående eller kontakta boendet för att få veta hur den närstående mår.

Skyddsutrustning

En annan vanlig fråga handlar om skyddsutrustningen inom vård och omsorg där många ger uttryck för att det inte finns tillräckligt eller helt saknas. Borlänge kommun har, precis som kommuner och regioner i övriga landet, fått arbeta hårt för att säkra tillgången – men vi har den skyddsutrustning som rekommenderats av Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna. Vi är verkligen tacksamma för det stöd vi fått från lokala företag som skänker material och som ställer om sin verksamhet för att producera det vi behöver.

En utmaning att nå ut med information

Under coronapandemin har riktlinjerna och rekommendationerna kring skyddsutrustning förändrats och det finns en utmaning i att vara följsam när uppdaterad information behöver nå fram till 2 500 medarbetare på äldreboenden och inom hemtjänsten.

Vi har jobbat hårt för att nå alla medarbetare med information om när och hur skyddsutrustning ska användas. Att i starten nå ut till alla medarbetare med denna information var en stor utmaning. Vi fortsätter att tillsammans med chefer, fackförbund och Region Dalarnas smittskyddsenhet genomföra återkommande informationsinsatser.

Korrekt bild av nuläget

När det gäller rapporteringen av statistik över misstänkt och konstaterad smitta samt antalet avlidna är det en utmaning som debatterats i hela landet den senaste tiden. Dödsorsak bedöms av läkare inom Region Dalarna och inom 3 veckor efter dödsfallet skrivs dödsorsaksintyget som ligger till grund för Folkhälsomyndighetens statistik för hur många som avlidit i covid-19.

Socialstyrelsen har nyligen tagit fram ett inrapporteringsverktyg, där målsättningen är att kommuner och regioner samstämmigt rapporterar in uppgifter om covid-19. Vi hoppas och tror att den rapporteringen kommer att underlätta att förmedla en samlad bild över smittspridningen i såväl Borlänge kommun, Dalarna och riket.

Region Dalarnas möjligheter till provtagning för covid-19 har varierat under utbrottet av pandemin. Bedömningen av vilka personer som provtas i Borlänge och i resten av länet görs av läkare inom Region Dalarna.

Tack!

Vår strävan är naturligtvis att så långt det bara går begränsa smittspridningen och det är viktigt att vi alla fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Till alla medarbetare, chefer och politiker - som varje dag gör sitt yttersta - vill vi rikta ett varmt tack!

Åsa Granat, kommundirektör
Anna Andersson, chef sociala sektorn