Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Nu införs drogtester för elever på vissa yrkesprogram

En trygg och säker skola fri från droger. Det är vad Borlänge kommun vill skapa och från och med höstterminen kan slumpmässiga drogtester utföras bland eleverna.

– Vi måste kunna erbjuda våra elever och medarbetare en trygg och säker arbetsmiljö och därför har vi beslutat att möjliggöra systematiska drogtester. Det är rektor som beslutar om vilka program som omfattas av testerna men tester kan bara genomföras för elever som läser våra yrkesprogram där de praktiska momenten i kombination med droger kan innebära fara för elevens eller en annan persons liv och hälsa, säger John Steen skolchef för Borlänge kommuns gymnasieskolor.

Det förebyggande arbetet viktigt

Borlänge kommun arbetar sedan decennier tillbaka med ett aktivt arbete mot narkotikabruk bland ungdomar. 2019 tog Borlänge kommuns gymnasieskolor fram en gemensam drogpolicy som bland annat innebär att skolorna ska arbeta fortlöpande med att utbilda och informera elever och personal om droger.

Slumpmässiga tester på hela klasser

Även om Borlänge kommun redan idag erbjuder drogtester för elever där indikationer på bruk av narkotika finns kommer rektorer nu kunna genomföra drogtester i hela klasser.

– Det är viktigt att vi arbetar med att erbjuda hjälp från ett missbruk, så tidigt som möjligt. Ett liv dominerat av droger är ingen lätt tillvaro och ju mer etablerad man blir i sitt missbruk, desto svårare är det att komma bort från det. Drogtesterna är till för att vi ska kunna räcka ut en hjälpande hand och naturligtvis säkra personalens och studenternas arbetsmiljö, säger Lena Hjort (S) ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Drogtester kan skapa attitydförändringar

Utöver den primära effekten, en minskad olycksrisk för elever och personal, finns det också studier som visar att attityden till narkotika kan förändras genom drogtester.

– Vi hoppas också att vi med den nya policyn och drogtesterna ger våra elever stöd i att kunna säga nej till droger, säger John Steen skolchef för Borlänge kommuns gymnasieskolor.Frågor och svar

I flera av våra yrkesprogram ingår det praktiska momenten vilka i kombination med drogbruk kan innebära fara för elevens eller en annan persons liv och hälsa, målet är helt enkelt att minimera risken för olyckor. Detta kan exempelvis röra sig om att eleverna kör tunga fordon eller opererar industrimaskiner. I flera av elevernas framtida yrken är drogtester för att minska olycksrisken redan etablerat.

Vi kommer utföra slumpmässiga drogtester för elever på vissa yrkesprogram. I flera av våra yrkesprogram ingår det praktiska momenten vilka i kombination med drogbruk kan innebära fara för elevens eller en annan persons liv och hälsa, målet är helt enkelt att minimera risken för olyckor. Detta kan exempelvis röra sig om att eleverna kör tunga fordon eller opererar industrimaskiner. I flera av elevernas framtida yrken är drogtester för att minska olycksrisken redan etablerat.

Precis som resten av Sverige så har Borlänge för många ungdomar som väljer att använda narkotika. Borlänge kommun arbetar därför aktivt för att förebygga narkotika bland unga samt för att hjälpa de unga som hamnat i en missbrukssituation.

Vi bygger vårt ställningstagande på arbetsmiljölagens krav på att förebygga olyckor. Arbetsdomstolen har gjort bedömningen att drogtester kan vara motiverade om arbetet innebär stora risker för allvarliga olycksfall.

Ja, drogtesterna är frivilliga. Om en elev väljer att inte genomföra drogtester kan detta dock innebära att man inte kan delta i vissa delar av sin utbildning.

Eleven och, om eleven är under 18 år, vårdnadshavare kommer att kallas till ett möte med skolan där man diskuterar den uppstådda situationen. Testerna är inte tvingande. Om en elev väljer att inte genomföra drogtester kan detta dock innebära att man inte kan delta i vissa delar av sin utbildning.

Testerna genomförs enskilt och det är en utbildad sjuksköterska som kommer hantera proverna. I samband med provtagning får varje elev även ett kortare samtal med kurator och kommer där även erbjudas ett längre samtal vid senare tillfälle.

Eleven och, om eleven är under 18 år, vårdnadshavare kommer att kallas till ett möte med skolan där man diskuterar den uppstådda situationen. Ett B-prov kommer att tas för att säkerställa att det första provet inte visade fel. Visar även B-provet spår av narkotika kommer eleven erbjudas stöd både av skolans kurator och av kommunens individ och familjeomsorg. Även om eleven inte kan delta i vissa praktiska moment så kan eleven fortfarande delta i skolarbetet och en plan görs tillsammans med elev och vårdnadshavare för att nå en gymnasieexamen.

Borlänge kommun har sedan decennier tillbaka fört ett aktivt arbete mot narkotikabruk bland ungdomar. 2019 tog Borlänge kommuns gymnasieskolor fram en gemensam drogpolicy som bland annat innebär att skolorna ska arbeta fortlöpande med att utbilda och informera elever och personal om droger.