Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Förslag till åtgärder för hållbar ekonomi

Borlänges politiska majoritet är klar med sitt förslag till besparingar i budgetarbetet. Det blir ett ekonomiskt åtgärdsprogram på drygt 88 miljoner kronor.

Nu är den politiska majoriteten överens om ett ekonomiskt åtgärdsprogram och kommunstyrelsen får det största procentuella sparkravet.

Paketet omfattar 88,2 miljoner det motsvara 2.7 % av kommunens budgeterade så kallade kommunbidrag som läggs till styrelsen och nämnderna.

I flera år har kommunen redovisat underskott i driften. Det ekonomiska åtgärdsprogrammet motsvarar drygt det underskottet vi ser för 2020. Vi har gått igenom sparförslag nämnd för nämnd. Verksamheter måste avslutas. Detta är en tuff budget – det handlar om att våga ta ansvar idag – så våra barn inte ska behöva betala i framtiden

Kommunstyrelsen ska enligt förslaget fatta beslut som minskar kostnaderna med 19.6 miljoner det motsvarar 8,2% av dagens kommunbidrag. I detta ingår minskade kostnader för central administration och politik. Politiska arvoden ska frysas och de politiska mötena ska bli färre, vilket kommer leda till minskade arvoden i kommunen. De verksamheter som tidigare organiserades under kommunstyrelsen minskar från 10 till 6. Vilket leder till att bland annat ett antal chefstjänster tas bort. Besparingar görs också inom näringslivskontoret.

Borlänge kommun har ett tufft ekonomiskt utgångsläge. Första steget är redan taget. Den centrala administrationen minskar kraftigt. Det råder redan återhållsamhet vid återbesättning av tjänster, inköp, anlitande av konsulter samt till nya utvecklingsinitiativ. Vi skjuter även fram insatser där så är möjligt.

Kommunen gör nu en kraftsamling för att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna efter Coronapandemin.

- Vi måste rusta för att klara framtida utmaningar. Åtgärderna rör de flesta nämnderna. Vi har fokus på att leverera en bra välfärd och vi vill sträva efter att freda grundskola och omsorgen, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande och vill också betona att det största effektiviseringskravet proportionellt läggs på kommunstyrelsen.

Några exempel på det som finns på besparingslistan. Det blir färre program och inriktningar inom gymnasieskolan. Vikariekostnader ska minskas genom tillskapande av fasta vikarier inom grundskolan. Vi kommer att få färre förskoleavdelningar.

Inom samhällsbyggnadssektorn kommer det att bli en anpassning av tillsyn och kontroll, en lägre nivå sätts på gatu- och parkunderhåll. Plan- och mark kontoret får mindre medel till att jobba med markförvärv.

Inom socialnämnden kommer vi bland annat att se åtgärder för att minska försörjningsstödet. Effektivisera boenden i egen regi och en översyn av öppet intag. Förändring av mottagningsenhet, SFI mm pga minskad invandring.

- Vi är helt medvetna om att det kommer att framföras synpunkter på våra besparingsförslag. Borlängebor som mister uppskattade verksamheter kommer att bli besvikna och föreslå att ”något annat” tas bort istället. Det är svårt att hitta ”det där andra” som ingen kommer att sakna, säger Karin Örjes, (c) vice ordförande i kommunstyrelsen.

Utöver åtgärdsplanerna läggs ett antal utredningsuppdrag, flertalet redovisas under hösten, vad gäller ekonomiska effekter och inriktning.

Med ett åtgärdsprogram på 88 miljoner och statliga satsningar på 117,5 miljoner så får några nämnder uppräknade budgetar under 2021.

Förutom generella statsbidrag så får Borlänge kommun bla riktade medel

  • till äldreomsorgen
  • till yrkesvux
  • till skolan
  • till insatser i socialt utsatta områden

Med en budget i balans kan vi nu satsa för framtiden – i Sveriges trevligaste stad.


Samlat ekonomiskt åtgärdsprogram, Borlänge kommun Pdf, 1022 kB, öppnas i nytt fönster.