Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Fortsatt arbete för att få skolans ekonomi i balans

Ett resultat i balans för barn- och utbildningsnämnden under 2021 är ett viktigt mål för Borlänge kommun som helhet.

Efter att det i slutet av 2019 visade sig att nämnden hade ett större underskott än beräknat, har kommunens ekonomikontor och bildningssektorn arbetat intensivt med den handlingsplan som tagits fram utifrån KPMG:s granskningsrapport och som nämnden tagit beslut om. Nu är man en bit på väg, men har också fortsatt hårt arbete framför sig.

När det i slutet av 2019 visade sig att barn- och utbildningsnämnden hade ett underskott på 43,8 miljoner inleddes ett fokuserat arbete för att komma till rätta med bristerna som bidragit till underskottet. Den handlingsplan som tagits fram utifrån KPMG:s granskningsrapport ligger till grund för det arbete som genomförts och fortfarande pågår, som bland annat resulterat i de besparingar som redan gjorts inom förskola och skola.

Granskat kostnader

Andra betydande delar av handlingsplanen har under merparten av 2020 handlat om att kvalitetssäkra siffror och skaffa sig kontroll över kostnader, och man är nu en bra bit på väg. I ett samarbete mellan ekonomikontoret och skolans enheter, där man i detalj har granskat kostnader, har det framkommit ytterligare brister i rapporteringen av aktuella siffror. Till största del handlar det om lönekostnader, som jämfört med prognosen, visar differens på omkring 15 miljoner från föregående prognos.

– Det är givetvis både frustrerande och besvärligt att vi upptäckt fler felaktigheter i ett redan ansträngt läge. Det som känns betryggande är att vi gör den här mycket noggranna granskningen, så att vi kommer tillrätta med det som inte fungerat, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.

Kvalitetssäkra siffrorna

I arbetet med att kvalitetssäkra siffrorna för främst lönekostnader syntes vid septembers lönekörning att det fanns en differens mellan lagd prognos och de beräknade kostnaderna i ekonomisystemet för perioden september – december 2020. Differensen beror dels på att effekten av besparingsåtgärderna syns först nästa år och dels på att det fanns brister i hanterandet av prognosarbetet. Vid kontroll på samtliga enheter i grundskolan visade det sig bland annat att det fanns vissa felaktigheter i underlagen som använts.

– Nu har vi kvalitetssäkrat siffror, granskat lönekostnaderna samt identifierat bristerna och vi är nu på rätt väg. Vi skulle förstås gärna ha sluppit den här resan, men det är först när felen uppstår och blir synliga som det går att åtgärda och det har vi gjort nu, säger Anders Ullvén, ekonomichef.

Kommer prägla verksamheten under lång tid

Arbetet med att få barn- och utbildningsnämndens resultat i balans fortsätter och kommer att innebära hårt arbete framöver. Och det kommer att ta tid.

– Det är ett omfattande och tufft arbete som kommer prägla vår verksamhet under en lång tid. Det kan tyckas att små detaljer inte ska ha så stor betydelse i en budget som innefattar omkring en miljard, men med tanke på hur många enheter vi har i Borlänge, är det just de identifierade detaljerna som kan göra stor skillnad, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.

Inte bara ekonomi

Ekonomin kommer fortsätta vara en viktig punkt för både barn- och utbildningsnämnden och för chefer och medarbetare i verksamheten framöver.

– Elevernas måluppfyllelse och medarbetarnas arbetsmiljö är viktiga delar och vi ska göra vårt yttersta för att det ska bli så bra som möjligt med de medel vi har. Det kommer att bli tufft, men jag har tillit till att vi lyckas och att när vi sammanfattar 2021 har helt andra förutsättningar, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.