Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Borlänge kommun gör en Lex Sarah efter kritik

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik mot delar av Borlänge kommuns hantering i ett ärende om en familjehemsplacering.

– Vi tycker det är bra att IVO har tittat på fallet och vi har tagit till oss av kritiken. IVO:s kritik handlar i det här fallet inte om att vi gjort fel när vi beslutat om att flytta på barnet, däremot tycker de vi har agerat fel i händelser som skett efteråt, säger Tomas Ahlin verksamhetschef individ- och familjeomsorg i Borlänge kommun.

Enligt rapporten från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) borde Borlänge kommun ha sett till att barnet hade ett eget ombud när det visade sig att barnet själv motsatte sig kommunens beslut att flytta barnet från familjehemmet. IVO menar också att barnets post har undanhållits och att barnets möjligheter att hålla kontakten med närstående har begränsats.

– Vi kommer att göra en Lex Sarah-rapport då socialnämnden har haft brister i hanteringen av barn under 15 års rätt att överklaga vissa beslut. I dagsläget har barnet fått ett ombud utsett av förvaltningsrätten i Falun för att kunna överklaga omplaceringsbesluten. Socialnämnden kommer också att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa rätt hantering i framtiden, säger Kenneth Persson (S), socialnämndens ordförande.

Borlänge kommun hanterar varje år många barnärenden, gör omfattande utredningar, genomför och beslutar om åtgärder utifrån den samlade bild som utredningarna ger.

– Ärenden där barn är inblandade är alltid komplexa och utifrån kritiken kommer vi ändra i våra rutiner för att det ska bli tydligare om vad som gäller. Mer om ärendet kan jag inte säga eftersom det är sekretessbelagt men vi har gjort en summering av det svar som nämnden har gett till IVO, säger Tomas Ahlin, verksamhetschef individ- och familjeomsorg i Borlänge kommun.

Sammanfattning av Borlänge kommuns svar till IVO

Om barnets möjligheter att få ett eget ombud

 • I september 2020 kontaktade Borlänge kommun IVO för råd i frågan, eftersom det inte är tydligt i lagen att barn under 15 år ska ha ombud.
 • IVO och IVOs jurister fick förfrågan, för att klargöra frågan och ta reda på om barnet skulle ha ett ombud för att säkerställa barnets rättigheter i ärendet.
 • I månadsskiftet september-oktober 2020 kom IVOs rekommendation till Borlänge kommuns socialnämnd om att avvakta med ombud tills dess att IVO kommit med sin rapport. För att inte skapa förvirring hos barnet, valde kommunen att avvakta med att informera hen tills att frågan var utredd.
 • Det var inte allmänt känt vid tidpunkten vad som gällde enligt lag i denna fråga. Kunskapsläget har sedan dess ändrats och det står klart att barnet skulle ha fått en ställföreträdare (ombud) utsedd, för att få möjlighet att driva sin juridiska process.
 • dagsläget har barnet fått ett ombud utsett av förvaltningsrätten i Falun för att kunna överklaga omplaceringsbesluten.
 • Kommunens socialnämnd kommer precis som IVO skriver i sin rapport, att göra en Lex Sarah-rapport då socialnämnden har haft bristande hanteringen av barn under 15 års rätt att överklaga vissa beslut. Socialnämnden kommer också att vidta åtgärder för att säkerställa rätt hantering i framtiden.

Om barnets möjligheter att kommunicera med närstående

 • Kommunens socialnämnd gjorde en bedömning utifrån barnets behov, att det var svårt för ett barn att sortera den mängd av vuxnas känslor och information som via barnets egen mobiltelefon kom till hen efter omplaceringarna.
 • Kommunen tog fram rutiner för hur kontakt med närstående skulle ske under ordnande former. Bland annat ansågs det inte att vara för barnets bästa att ha tillgång till mobiltelefon dygnet runt. Det finns flera omständigheter kring olika kontakter som kommunen på grund av sekretess inte kan gå in på.

Om barnets möjligheter att få sin post

 • Kommunens socialnämnd ville först vara säker på att det fanns en plan kring hur barnet bäst skulle kunna ta emot den stora mängden post, både brev och paket som skickades till barnet.
 • Utifrån tidigare kännedom i ärendet, fanns det grund att tro att breven att det kunde röra sig om känsloyttringar menade för vuxna till vuxna, som inte passar sig för ett barn.
 • Avsikten har aldrig varit att undanhålla posten för barnet, utan att ge hen möjligheten till stöd av professionella för att hantera innehållet.
 • Socialnämnden vill poängtera att nämnden inte sett det som en begräsning av informationsfriheten eller undanhållande av post, utan som en del i planeringen av barnets vård för att säkerställa barnets välbefinnande.

Varför får inte kommunen uttala sig om enskilda ärenden?

I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är hemliga. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga och kan läsas av alla, men uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess enligt lagen har inte alla rätt att ta del av.

Vad är en Lex Sarah?

Lex Sarah rör social omsorg och myndighetsutövning inom hemvård, LSS och socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg. En Lex Sarah rapport bygger på en utredning, där det finns skäl att misstänka att det funnits en risk för missförhållande eller ett missförhållande i det stöd som personalen ska ge.