Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

”Det viktigaste för oss har varit att rädda liv”

För nästan ett år sedan upptäcktes första fallet av covid-19 på äldreboenden i Borlänge. Nu har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskat två av kommunens boenden.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat ungefär 90 särskilda boenden runt om i landet under perioden 1 februari till 1 juni 2020. I Borlänge kommun handlar det om två boenden. Nu har IVO kommit fram till att det funnits brister i bland annat i arbetssätt, bemanning och dokumentation.

– Vi gör inte samma bedömning som IVO. Vi menar att det funnits förutsättningar att ge vård av god kvalitet. Vi är medvetna om att det finns brister i just dokumentationen. Men patienternas hälsa och att rädda liv har gått före än att dokumentera på det sätt vi borde när situationen kring coronautbrottet var som mest ansträngt, säger Pernilla Söderlund, chef för sociala sektorn.

Under perioden februari till juni 2020 var bemanningen påverkad och under vissa perioder var sjukfrånvaron hos sjuksköterskorna 40 procent.

– Det var ett ansträngt läge men de boende har ändå haft tillgång till sjuksköterska dygnet runt, därför delar vi inte IVO:s bild att vi inte skulle haft tillräckligt med bemanning. Vi har heller inte fått svar av IVO på vad som räknas som tillräcklig bemanning, säger Pernilla Söderlund, chef för sociala sektorn.

Borlänge kommun har genomfört och planerar för förbättringar. Äldreboendet Kungsljuset, ett av de särskilda boenden som IVO särskilt granskat, var till en början ett av de mest drabbade boendena i Borlänge, men sedan maj 2020 har Kungsljuset inte haft några fall av covid-19.

– All personal inom äldreomsorgen har gjort ett otroligt jobb, det visar på en stor följsamhet till gällande rutiner och instruktioner och minska och begränsa risken för smittspridning, säger Pernilla Söderlund, chef för sociala sektorn.

Vaccineringen av både boende och personal på äldreboenden, särskilt boende, är klart i Borlänge.

Sammanfattning av Borlänge kommuns svar till IVO

IVO har granskat medicinsk vård och behandling av personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende och avser perioden 1 februari till 1 juni år 2020. Granskningen avser två boenden i kommunen och nedan är en sammanfattning av Borlänge kommuns svar.

 • Kommunen har rutiner för dokumentation och uppföljning i hälso- och sjukvård. Det finns sedan tidigare kännedom om brister i hälso- och sjukvårdsdokumentation.

 • Dokumentation granskas genom egenkontroller varje månad. Efter granskningarna sker återkoppling både individuellt och gruppvis till medarbetare utifrån vad granskningarna visat.

 • Under pandemin har individärenden granskats särskilt, vilket också identifierat brister i dokumentation och i vissa fall kommunikation kring bedömningar till omsorgstagare och anhörig gällande palliativ vård.

 • Ett förbättringsarbete för dokumentation av individuella vårdplaner pågår. Specifika rutiner för dokumentation av individuella vårdplaner av individuella vårdplaner utifrån bedömning om palliativ vård pågår också.

Om kommunens arbetssätt

 • Individuella bedömningar utifrån omsorgstagarnas mående och åtgärder har gjorts.

 • Omsorgstagare som hade en palliativ bedömning (vård i livets slutskede) innan coronautbrottet, har fått medicinsk vård enligt bedömningen.

 • Bedömning om palliativ vård för omsorgstagare som har insjuknat i covid-19 har gjorts i samverkan med eller efter önskemål av omsorgstagare och/eller närstående.

 • Dokumentation över läkarkontakter om palliativ vård finns i journalerna. I fyra fall saknas dokumentation av läkarkontakt, men bedömningen är att läkarkontakter kan ha skett men inte dokumenterats.

 • Närstående till över hälften av omsorgstagarna har fått information dag 1-2 vid symtom, i övriga fall har information lämnats 2-5 dagar efter symtomdebut i de fall där symtomen varit milda, alternativt så har omsorgstagaren flyttats till slutenvård. Efter det har närstående fått löpande information antingen dagligen eller varannan dag under sjukdomsförloppet.

 • Borlänge kommun bedömer att dokumentation över samtal som äger rum för information och delaktighet med omsorgstagare och/eller anhöriga behöver förbättras.

Om kommunens bemanning

 • Bemanningen var under perioden påverkad, under vissa tidsperioder var frånvaron 40 procent inom sjuksköterskeverksamheten, men omsorgstagarna haft tillgång till sjuksköterska dygnet runt och granskningen visar inte på att omsorgstagare blivit lidande av den lägre bemanningen.

 • I hälso- och sjukvårdsdokumentationen och enheternas sociala dokumentation framgår det att de som vårdats i livets slutskede har haft täta tillsyner. Flera av de som avled hade anhöriga eller medarbetare närvarande. Enstaka omsorgstagare avled ensamma mellan pågående tillsyner och en omsorgstagare avled på sjukhus.

 • Övriga omsorgstagare som omfattats av tillsynen överlevde covid-19 infektionen.

 • Sjukfrånvaro har hanterats inom den befintliga verksamheten, bland annat genom att interna resurser omfördelats, enligt verksamheternas kontinuitetsplanering. Exempelvis fördes dialoger med legitimerade medarbetare som har fackliga eller andra uppdrag på visstid, för att vid behov kunna kalla in dessa i verksamheten.

Lex Maria-anmälan

Borlänge kommun gjorde en Lex Maria-anmälan i december 2020, som utreds av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan handlar bland annat om hanteringen av skyddsutrustning, provtagning, dokumentation och om vårdtagare har fått rätt sjukvårdsinsatser.

Om Borlänge kommuns Lex Maria-anmälan

Borlänge kommuns svar till IVO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.