Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Inriktning fastslagen för det brottsförebyggande arbetet i Borlänge kommun

Kommunstyrelsen har idag, den 29 september, beslutat om inriktning för Borlänge kommuns brottsförebyggande arbete.

Målsättningen är att inget område i Borlänge ska klassas som riskområde, samt att risken för Borlängebor, näringsidkare och besökare att utsättas för brott ska minska. Den förtydligade inriktningen och ledningsstrukturen är ett stöd för kommunens beslutsfattare och verksamheter vid planering av insatser.

Vad är brottsförebyggande arbete

Om det begås ett brott ska polisen ingripa. Brottsförebyggande arbete handlar om de åtgärder som görs för att minska risken att människor begår brott. Det kan exempelvis handla om hur platser utformas. Där risken är stor att bli ertappad begås sällan brott. God belysning, närvaro av personer som kan ingripa och kameraövervakning är några exempel på åtgärder. Den andra delen i brottsförebyggande arbete är åtgärder som syftar till att minska människors benägenhet att över huvud taget begå brott. Det handlar till exempel om att erbjuda förutsättningar för goda uppväxtvillkor, utbildning, meningsfulla fritidsaktiviteter och stöd till familjer med svaga sociala och ekonomiska resurser.

– Vi ska vara tuffa mot brotten men också tuffa mot brottens orsaker. Jag vill se fler poliser och trygghetskameror i Borlänge. Men jag vill också se att barnen klarar skolan och att de kan nå sina drömmar. Att det finns roliga aktiviteter på fritiden så att inte unga lockas in i gängen. Samt att kommunen ger stöd och hjälp till den som hamnat snett. Ska vi långsiktigt skapa ett tryggare Borlänge så måste alla goda krafter arbeta tillsammans, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Lägesbilden styr vilka insatser som ska göras

Borlänge kommuns brottsförebyggande arbete är kunskapsbaserat. Det innebär att man arbetar strukturerat med att inhämta kunskap på olika sätt, sammanställa kunskapen och välja åtgärder som faktiskt påverkar de problem som ska lösas.

För att samla in kunskap använder Borlänge kommun sedan 2017 konceptet och metoden EST – effektiv samordning för trygghet. Metoden innebär kortfattat att en rad aktörer varje vecka rapporterar in sin lägesbild vad gäller brott och ordningsstörningar. Dessa rapporter sammanställs sedan till en gemensam lägesbild. Metoden ger utrymme för att bland annat identifiera så kallade hotspots, göra analyser, föreslå och genomföra åtgärder samt styra resurser. Polisen, Tunabyggen, fältgruppen, grundskolan, gymnasieskolan, socialtjänsten, fritidsgårdarna, Maserhallen, Räddningstjänsten Dala Mitt och Keolis är de verksamheter som varje vecka rapporterar till EST. Arbetet styrs sedan utifrån den gemensamma lägesbilden.

Prioriterade områden

Behoven utifrån lägesbilden kan förändras, men i den nya inriktningen beskrivs några områden som kommer att vara prioriterade under lång tid framöver. Dessa är:

Utveckling av Tjärna Ängar

Insatser så att Tjärna Ängar utvecklas till ett bostadsområde som inte längre klassas som ett riskområde. På längre sikt skall det inte finnas något område i Borlänge som uppfyller Polisens kriterier för utsatta områden.

Förhindra nyrekrytering till kriminalitet

Insatser som kan bidra till att förhindra nyrekrytering av barn och unga till kriminella nätverk.

Kunskap och motverkan mot ryktesspridning och social oro

Insatser för att öka medvetenheten om sociala mediers roll i barns och ungas liv samt hur rykten och oro kan skapa otrygghet och ökad kriminalitet.

Motverka användning av Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel (ANDTS)

Insatser för att minska användandet av alkohol, narkotika, tobak, förhindra skadligt spelande samt förebygga användande av dopningspreparat.

Effektivare styrning av insatserna

För att få bästa effekt av det förebyggande arbetet är det viktigt att det finns en fungerande styrning med god överblick över alla insatser som görs. Ett nytt sätt att arbeta med en styrgrupp och ledningsgrupp har startats för att öka tydlighet, samsyn och samverkan mellan olika kommunala verksamheter, sektorer och andra myndigheter.

– Att minska brottslighet är inget som en aktör klarar ensam. Det krävs ett samarbete och samsyn inom områden så som skolan, socialtjänst, föreningar, polisen, företagare och civilsamhället. Genom att vi nu får ett sammanhållet arbete med gemensam styrgrupp och ledningsgrupp ökar möjligheterna att överblicka det förebyggande arbetet som bedrivs, att se vilka brister som finns – och att åtgärda dessa. Den ena handen måste veta vad den andra gör, säger Karin Örjes (C), ordförande för utskottet för social hållbarhet.

MBU (Människan bakom uniformen), Beredningsgrupp för civilsamhället, SIG (Sociala insatsgrupper), EST (Effektiv samordning för trygghet), Avhopparverksamhet, VBE (våldsbejakande extremism) samt beredningsgruppen för välfärdsbrott är redan befintliga verksamheter och koncept som Borlänge kommun arbetar med på det brottsförebyggande området. Dessa kommer att finnas representerade i den nya ledningsgruppen.