Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Äldreomsorgssatsningen – så används bidraget i Borlänge kommun

Under 2021 har statsbidraget ”Äldreomsorgssatsningen” fördelats av Socialstyrelsen. Borlänge kommun har fått cirka 20,4 miljoner ur bidragspotten, att lägga på åtgärder som ska stärka äldreomsorgen i kommunen.

I maj togs ett första delbeslut och den 28 september fattade omsorgsnämnden beslut om återstående delar i en plan för hur statsbidraget ”Äldreomsorgssatsningen” ska fördelas. Planen består av sju inriktningsområden, bland annat satsning på demensvård, förebyggande insatser som exempelvis anhörigstöd, samt förbättrad introduktion för nyanställda.

– Inför beslutet i maj förde vi dialog med äldre- och funktionshinderföreningar samt representanter för fackförbundet Kommunal. Det är viktigt att de som berörs och är närmast verksamheten får vara med och tycka till om vad som behöver förbättras, säger omsorgsnämndens ordförande Anita Nordström (S).

Pågående och planerade insatser

Ett antal åtgärder har redan hunnit påbörjas eller verkställas i verksamheten sedan omsorgsnämnden i maj tog det första beslutet om användning av statsbidraget. Bland annat har kravprofiler upprättats inför anställning av demenssjuksköterska och arbetsterapeut och under oktober-november kommer de rekryteringarna att påbörjas.

Utbildningsinsatser för personalen är exempel på satsningar direkt kopplade till medarbetarna inom vård och omsorg. Det handlar framför allt om kompetensutveckling på demensområdet men även om utökad introduktion för nya medarbetare och utbildning av fler språkombud.

Åtgärder för förbättrad arbetsmiljö

Personalförstärkning är en viktig insats på området ”förbättrad arbetsmiljö för medarbetare inom äldreomsorg”. En del av statsbidraget kommer därför att avsättas till att anställa fler medarbetare.

– Vi ser ett stort behov av fler medarbetare inom kommunens vård och omsorg, så att kunna använda en del av statsbidraget till det är förstås mycket värdefullt, säger Anita Nordström (S).

Behoven av personalförstärkning kan se olika ut inom olika enheter och delar av omsorgen. Med fler medarbetare förbättras ändå möjligheterna generellt att få kontinuitet i bemanning och schemaläggning, något som togs upp som önskvärt vid flera av de dialoger som genomfördes i våras.

En annan satsning på arbetsmiljö- och medarbetarområdet genomfördes redan i somras då ett antal tjänstecyklar köptes in inom ordinärt boende. Syftet var att möjliggöra rekrytering av fler sommarvikarier till hemtjänsten utan krav på körkort.

Satsningar på förbättrad mat- och måltidsmiljö

I flera av de dialoger som omsorgsnämnden genomförde i våras lyftes frågan om mat- och måltidsmiljön. En god mat- och måltidsmiljö för äldre i kombination med motion och aktiviteter är viktiga förutsättningar för att kunna bibehålla kroppsliga funktioner så länge som möjligt. Just nu ligger en annons ute för att rekrytera ytterligare en dietist till kommunens vård och omsorg.

Förslag på ytterligare åtgärder för att förbättra mat- och måltidsmiljön inom äldreomsorgen har tagits fram med hjälp av nuvarande dietist. Det handlar till exempel om måltidsvärdar inom särskilt boende och så kallad måltidsvän inom ordinärt boende. Dessutom kommer man inom särskilt boende att köpa in tjänsten att göra iordning mellanmål från kommunens kost- och lokalservice. Det innebär att den personal som arbetar i köken på äldreboendena kommer att ta över ansvaret att förbereda mellanmål två gånger om dagen, vilket tidigare varit en uppgift för vårdpersonalen. Genom förändringen kommer vårdpersonalen kunna ägna mer tid åt själva vården och omsorgen av de boende.

– Syftet med äldreomsorgssatsningen är ju att utveckla och stärka vården och omsorgen i landets kommuner. Genom den plan vi beslutat om anser jag att vi använder de cirka 20 miljoner Borlänge fått på ett bra sätt, avslutar Anita Nordström (S), omsorgsnämndens ordförande.

”Äldreomsorgsatsningen” i Borlänge kommun – sammanfattning av inriktningsområden beslutade av omsorgsnämnden:

  • Satsning på demensvård med bland annat utbildningsinsatser och inrättandet av en demenssjukskötersketjänst
  • Åtgärder för förbättrad arbetsmiljö för medarbetare inom äldreomsorg
  • Satsning på förebyggande insatser som exempelvis anhörigstöd och anhörigvård
  • Aktiviteter och sociala insatser för att motverka ofrivillig ensamhet
  • Förbättrad introduktion för nyanställda
  • Mat och måltidsmiljö
  • Förbättrade förutsättningar för ett hållbart ledarskap

Senast den 28 februari 2022 ska alla kommuner som fått del av statsbidraget återrapportera hur pengarna använts.