Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ökad likvärdighet för Borlänges högstadieelever

Efter ett intensivt utrednings- och förankringsarbete har bildningssektorn identifierat ett antal framgångsfaktorer för att öka likvärdigheten för Borlänge kommuns högstadieelever. Det handlar till exempel om riktat stöd till specifika skolor samt att lokalplanera klokt för att bidra till en jämlik elevsammansättning på våra högstadieskolor.

Den aktuella befolkningsprognosen för Borlänge kommun tillsammans med att nuvarande antal platser på våra skolor inte räcker till där behov finns innebär i nuläget begränsningar för att alla ska få sitt skolval. För att möta dessa utmaningar har barn- och utbildningsnämnden gett bildningssektorn i uppdrag att ta fram förslag på lösningar som är genomförbara i närtid och samtidigt långsiktigt hållbara.

– Om prognoserna för befolkningen i Borlänge slår in måste vi vara flexibla och snabba med att möta dessa. Den flexibiliteten handlar till stor del om att så många elever som möjligt ska få gå på sin valda skola samtidigt som elevsammansättningen måste bli jämnare, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

För att öka attraktiviteten för våra grundskolor har bildningssektorn arbetat fram ett antal strategier. För att förbättra elevers skolresultat på de skolor som har särskilda utmaningar, har ökade resurser tilldelats.

– Vårt fokus är att elever och personal i Borlänges skolor ska ha likvärdiga förutsättningar. Vi behöver stärka upp med riktade insatser på några av våra skolor, så att alla elever har möjlighet att nå sina kunskapsmål, oberoende av skola. Dagens beslut är ett viktigt steg att nå våra mål om höjda kunskapsresultat i Borlänge, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Även en inspirerande och modern lär- och arbetsmiljö är betydande för hur väl en skola attraherar elever och personal. Under de senaste åren har Borlänge kommun satsat på omfattande ny- och ombyggnationer för att möta dagens och framtidens behov av ändamålsenliga lokaler.

Forssaklackskolan, som har ett omfattande renoveringsbehov, kommer att flytta in i Hagagymnasiets lokaler enligt tidigare beslut. På så sätt kommer kommunen att kunna nyttja befintliga lokaler och möjliggöra att platsbehoven kan tillgodoses tidigare.

– Det här innebär att Forssaklackskolan kan bli lite större, där vi planerar för att ha sju klasser i varje årskurs vilket innebär ca 600 elever. Fokus ligger på att utnyttja lokalerna på bästa pedagogiska sätt och vi kommer jobba vidare med att se över vad mer som kan rymmas i lokalerna, säger Ulrika Forssell, skolchef i Borlänge kommun.

Utredningen visar att behovsbilden av högstadieplatser är osäker, vilket innebär att arbetet med den tidigare planerade centralt belägna högstadieskolan pausas.

Fakta:

  • I Borlänge kommun finns fem kommunala och två fristående högstadier.
  • Forssaklackskolan är en kommunal skola med ca 500 elever i årskurserna 7-9. Skolan är i dagsläget belägen i stadsdelen Forssa. Skolan flyttar enligt beslut in i Hagagymnasiets lokaler.
  • Hagagymnasiet är en kommunal gymnasieskola med plats för 800 elever och är belägen i stadsdelen Hagalund. Gymnasiet flyttar enligt tidigare beslut in i Högskolan Dalarnas nuvarande lokaler, tidigast år 2025.