Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Årets mycket goda resultat ger utrymme för långsiktiga investeringar

När Borlänge kommuns ekonomiska resultat för 2021 summeras är det ett resultat om närmare 260 miljoner kronor plus.

– Samtidigt som kommunen har jobbat hårt för att hålla en god ekonomi i nämnderna har staten stöttat oss i kommunerna med våra kostnader kopplade till pandemin, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens arbete för att hålla en god ekonomi samt statens stöd har tillsammans med ökade skatteintäkter bidragit till Borlänge kommuns mycket goda ekonomiska resultat för 2021.

– Delar av överskottet, cirka 62 miljoner, kommer vi att använda till att minska framtida lokalkostnader. På så vis kommer vi framöver i stället att kunna lägga mer pengar på välfärden; på att höja kvalitén i skolan och trygga omsorgen för de äldre, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet är bättre är budget

När man tittar på vad som skiljer årets resultat från det budgeterade resultatet på 75 miljoner kronor kan man se några större poster. Bland annat har Sveriges ekonomi gått bättre än väntat, vilket gör att Borlänge kommun har fått 71 miljoner kronor högre skatteintäkter än förväntat för 2021.

Det finns också några delar kopplade till coronapandemin som har fortsatt påverka kommunerna under 2021. Dels har vissa av kommunens kostnader varit lägre jämfört med ett normalt år, dels har bidrag från staten för sjuklöner (28 miljoner kronor) och satsningar inom skola och äldreomsorg (40 miljoner kronor) tillkommit sedan budgeten beslutades.

Verksamhetsbeslut om fastighetsförsäljningar har också skapat intäkter under året (50,8 miljoner kronor), liksom värdeökningar av kommunens placerade pensionsmedel (44,6 miljoner kronor).

– Det goda resultatet har gett oss möjlighet att bland annat lägga undan 36 miljoner i kommunens reserv men framförallt har vi en god likviditet som är bra inför framtida investeringar. Kommunen är inne i en period av stora investeringar inom både skol- och omsorgsverksamheten. Även de kommunala bolagen har stora investeringsbehov, säger Anders Ullvén, ekonomichef Borlänge kommun.

En drift i balans

En annan starkt bidragande orsak till det goda resultatet är att nämnderna har följt åtgärdsplanerna som beslutades hösten 2020 för att få ekonomin i balans. Nämndernas driftsredovisning går 77,3 miljoner plus.

Den fullständiga årsredovisningen för hela kommunkoncernen kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i april.