Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ett steg närmare klimatneutrala Borlänge 2030

Nu har kommunen fattat beslut om den handlingsplan som är ett första steg mot de miljö- och klimatmål som ska vara uppnådda 2030. Handlingsplanen förtydligar vad som ska göras under 2022 och syftar till att översätta miljöstrategins målsättningar och ambitioner, samt det ansvar som delats ut politiskt, till konkreta åtgärder. Handlingsplanen för det närmaste året innehåller 69 åtgärder, alla beslutade utifrån de nio fokusområden som miljöstrategin består av, som i sin tur grundar sig i miljöstrategins övergripande mål.

– En tydlig handlingsplan är jätteviktig för att våra höga ambitioner i miljöstrategin ska bli verkstad. Det är mycket som måste göras för att nå målet, ett klimatneutralt Borlänge 2030. I den nu framtagna och beslutade handlingsplanen framgår vad som ska göras i år. Det är viktigt att vi alla är med och gör vår del. Det är nu dags för oss att kavla upp ärmarna och ta oss an utmaningen att bli en klimatneutral stad, säger Elina Brodén (MP) miljönämndens ordförande.

I arbetet med att forma den nya miljöstrategin, som sträcker sig ända till år 2030, har Borlänges medborgare, föreningar och företag haft en viktig roll. De har fått beskriva vad de anser är viktigt för att kommunen ska bli bättre på miljöarbetet samt hur kommunen kan underlätta för dem som bor och verkar i Borlänge i arbetet mot en mer hållbar kommun. För att uppnå målen i strategin krävs ett aktivt arbete från dag ett. Därför är handlingsplanen utformad för ett år i taget och kommer revideras minst en gång om året. Åtgärderna i handlingsplanen innehåller allt från hållbart resande och energieffektivisering till hållbar konsumtion och naturvård.

– Detta innebär bland annat planer för uppsättning fler laddstolpar och solceller samt utveckling av det hållbara resandet. I många fall handlar det om att jobba smartare tillsammans i kommunkoncernen för att öka miljönyttan i kommunorganisationen, men också göra det lättare för Borlängebon och vår framtida generation att leva hållbart, säger Salomon Abresparr, miljöstrateg, Borlänge kommun.

Handlingsplan till miljöstrategin för 2022 Pdf, 1.4 MB.

Sammanfattad version av handlingsplan till miljöstrategin för 2022 Pdf.

Läs mer om Borlänge kommuns miljöstrategi och handlingsplan för 2022