Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Borlänge kommun planerar att införa valfrihet i äldreomsorgen

Från och med 2024 kan det bli möjligt för Borlängebor som är i behov av hemtjänst att välja mellan kommunen eller ett privat alternativ. Under tisdagens kommunfullmäktige togs beslutet att införa valfrihet i äldreomsorgen.

Den 24 maj tog kommunfullmäktige beslut om att inför valfrihet i äldreomsorgen. Kommunen kommer inom kort starta en upphandlingsprocess för att teckna avtal med externa aktörer som kan leverera en bestämd andel av kommunens totala hemtjänst. Målet är att privata alternativ för hemtjänst ska vara valbart i början av 2024.

— Det är beslutet är enligt den överenskommelse som vi har gjort i den politiska majoriteten under den här mandatperioden, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Procentuell andel på privat utförare

Beslutsunderlaget baseras på en utredning som tjänstemannasidan genomfört på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott. I utredningen har man bland annat tagit del av andra kommuners erfarenheter, haft dialog med Borlängebor samt identifierat möjliga framgångsfaktorer och utmaningar. Det har utmynnat i ett förslag om att upphandla leverantörer för en bestämd andel av hemtjänstuppdragen.

— Många av de kommuner som kontaktats under utredningen har valt just det alternativet, att lägga ut en procentuell andel på privata utförare. Vår slutsats är att det är det mest gångbara alternativet även för oss. Vi ser också att göra denna förändring genom LOU är att föredra framför LOV, säger Anita Nordström (S), omsorgsnämndens ordförande.

För kommunen innebär ett sådant här införande att man ger Borlängeborna större möjlighet att själva välja, samtidigt som man konkurrensutsätter den egna verksamheten och ger utrymme för privata aktörer att etablera och utveckla sina verksamheter.

— I den här upphandlingen kommer kommunen att ställa krav på de privata utförarna vad gäller exempelvis personalvillkor, kontinuitet för brukaren, kompetensnivå bland personalen och god insyn i verksamheten för att garantera transparens. Detta för att säkerställa kvaliteten på den omsorg som ska ges till Borlängeborna, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Valfrihetssystem

  • Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes den 1 januari 2009. Förutom tillämpning av LOV finns möjlighet att upphandla privata utförare utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU). I dagsläget är det inte aktuellt att införa LOV i Borlänge kommun.
  • Grunden för det svenska valfrihetssystemet är att den enskilda individen själv väljer utförare, kommunal eller privat.
  • Kommuner bestämmer själva hur stor del av verksamheten som läggs ut på extern leverantör.
  • De som inte aktivt väljer det kommunala eller det privata alternativet får per automatik kommunen som utförare.