Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Linus Dalersand, ordförande i Unga kommunstyrelsen och en av moderatorerna för dagen.

Ungdomsfullmäktige – ett viktigt steg mot stärkt dialog med Borlänges ungdomar

Den 2 juni samlades för första gången ungdomsfullmäktige i Borlänge. Ungdomsfullmäktige ska fungera som ett årligt forum för en stärkt dialog mellan Borlänges ungdomar, förtroendevalda politiker och sakkunniga tjänstepersoner. Diskussionerna för dagen utgick ifrån resultatet på LUPP-enkäten 2021.

– Ungdomar vill vara med och påverka. De har många goda idéer och det är viktigt att lyssna på deras åsikter i olika frågor. Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020 och där betonas vikten av att barn och unga får verkligt inflytande i frågor som rör dem, säger Ayan Ubahle, utvecklare social hållbarhet, Borlänge kommun.

Vid torsdagens ungdomsfullmäktige på Galaxen deltog 37 ungdomar från grundskolan (högstadiet) och gymnasiet. Ett tjugotal till var inbjudna men Ayan Ubahle tror att tidpunkten så nära terminsavslutningen kan ha bidragit till bortfallet.

– Det får bli en lärdom inför nästa års ungdomsfullmäktige; att sammanträdet kanske måste hållas lite tidigare under våren, säger hon.

Välkomnande och inspirationsföreläsning

Karin Örjes (C), vice ordförande i kommunstyrelsen och ansvarig politiker för frågor om social hållbarhet, hälsade alla välkomna i inledningen av mötet.

– Det känns verkligen positivt att vi nu kommit igång med unga kommunstyrelsen och ungdomsfullmäktige. Jag hoppas att det här ska bli bra tillfällen till dialog mellan unga i Borlänge och oss som är ansvariga i kommunen. Vi behöver verkligen få med ungas perspektiv när vi fattar beslut, säger Karin Örjes (C), ordförande i utskottet för social hållbarhet.

Efter välkomnandet hölls en inspirationsföreläsning av Angelica Andersson, tidigare verksamhetschef på Sveriges ungdomsråd.

– Barn och unga har så många rättigheter, men steget till att vara med och påverka kan kännas stort. Jag tror det är viktigt att plocka ned stora ord som ”politik” och ”engagemang” och få ungdomar att förstå att det handlar om saker de själva tycker är viktiga. Att du är här idag, eller att du gör saker som du egentligen inte måste göra, det i sig är tecken på att du faktiskt är engagerad i någonting. Den här dagen och min föreläsning är ett försök att visa att det inte behöver vara så svårt att vara med och göra sin röst hörd, säger Angelica Andersson, moderator för dagen.

Efter en bensträckare och förmiddagsfika var det dags för presentation och analys av resultatet i LUPP-enkäten 2021 (LUPP = lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Enkäten har i Borlänge besvarats av sammanlagt 1022 elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 och består av frågor inom flera olika områden, bland annat skola, fritid, hälsa, arbetsmarknad, ungdomars inflytande i politiken och trygghet.

Omslaget till sammanställningen av LUPP-enkäten 2021.

Genom att klicka på bilden kan du öppna en PDF med sammanställningen av LUPP-resultatet 2021.

Bordsdiskussioner och omröstning

Skola, fritid, hälsa, arbetsmarknad, ungdomars inflytande i politiken och trygghet blev också teman för de bordsdiskussioner som följde efter att LUPP-resultatet presenterats. I två omgångar á 60 minuter satt ungdomar vid olika bord för att diskutera och utbyta tankar med politiker och tjänstepersoner från kommunen. I slutet av dagen summerades bordsdiskussionerna och ungdomsfullmäktige gick till omröstning om vilka tre områden som ska prioriteras och vara utgångspunkt för Unga kommunstyrelsens arbete under kommande läsår.

– Nu får vi äntligen ett forum där politiker, tjänstepersoner och unga kan träffas och diskutera. Det är bra på flera sätt. Besluten blir bättre när vi lyssnat på ungas åsikter och den demokratiska processen stärks när vi kan föra en dialog. Jag hoppas också de unga som deltar uppfattar att deras synpunkter tas på allvar, säger Karin örjes (C), ordförande i utskottet för social hållbarhet.

Vilka blir då fokusområden för kommande läsår, nu när ungdomarna själva fått säga sitt? Enligt resultatet i omröstningen ska fokus det närmaste året framför allt läggas på frågor som rör trygghet, skola och fritid.

– Det kanske tar något eller ett par år innan det verkligen blir tydligt att ungdomar varit med och påverkat inför politiska beslut. Ändå känns det som att vi fått en bra start och kommit långt på kort tid med UKS och ungdomsfullmäktige här i Borlänge, säger Linus Dalersand, ordförande i Unga kommunstyrelsen samt moderator och deltagare i Borlänges första ungdomsfullmäktige.

Avslutningsvis kan nämnas att det under dagen framkom att flera av ungdomarna som deltog var besvikna över att inte kunna få rösta i det kommande valet då de inte kommer ha fyllt 18 i september.

– Det här är något vi behöver komma ihåg och stötta ungdomarna i, så att de känner sig trygga i att använda sin röst när det väl är dags. Förhoppningsvis kan unga kommunstyrelsen och ungdomsfullmäktige vara ett nyckelforum för en stark lokal demokrati även i framtiden, säger Tovelinn Eriksson, tf enhetschef för nämndservice.

Bakgrund/fakta

I början av februari 2021 beslutade kommunstyrelsen om att införa ungdomsfullmäktige från våren 2022 samt Unga kommunstyrelsen (UKS) från hösten 2021. Beslutet togs enligt förslag för stärkt ungdomsdialog från utskottet för social hållbarhet. Förslaget byggde bland annat på resultatet i 2018 års LUPP-enkät. Där svarade runt 50 % av ungdomarna att de vill vara med och påverka i frågor som rör deras kommun.

Syftet med ungdomsfullmäktige och unga kommunstyrelsen kan sammanfattas i följande punkter:

 • Skapa rum för barn och unga att få möjlighet att få sina röster hörda i frågor som angår dem
 • Öka tilliten mellan barn och unga och det offentliga
 • Öka kommunens kunskap om barn och ungas intressen och verklighet
 • Stärka det offentligas syn på barn och unga som rättighetsbärare
 • Förbättra barn- och ungdomsperspektivet i politiska beslut och utformandet av offentlig service

Ungdomsfullmäktige

 • Ungdomsfullmäktige kommer att vara ett årligt dialogforum där unga, förtroendevalda politiker och sakkunniga tjänstepersoner möts för att komma fram till prioriterade områden som ungdomsarbetet ska fokusera på under det kommande läsåret.
 • Vid ungdomsfullmäktige träffas ungdomar från högstadiet och gymnasiet i Borlänge kommun, förtroendevalda politiker samt relevanta tjänstepersoner.
 • Unga kommunstyrelsen medverkar i planerandet och genomförandet av ungdomsfullmäktige.

Unga kommunstyrelsen (UKS)

 • Samtliga högstadie- och gymnasieskolor i Borlänge kommun bjuds in att utse och ha en representant (samt 1-2 ersättare) i UKS.
 • UKS träffas tre halvdagar per läsår (under skoltid)
 • De prioriterade områdena som väljs på ungdomsfullmäktige är utgångspunkten för vilka ärenden UKS i första hand ska behandla
 • Förslag och idéer från UKS tas med via ansvarig tjänsteperson in till politiken
 • UKS kan fungera som en remissinstans kopplat till större förändringsfrågor i kommunen

LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)

 • LUPP är en ungdomsenkät utformad av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
 • Enkäten är ett verktyg för kommuner och regioner som vill veta hur unga mår, vad som är viktigt för dem och hur de ser på framtiden.
 • Enkäten besvaras av elever i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet.
 • 2021 besvarade 453 av 563 elever i årskurs 8 samt 569 av 654 elever i årskurs 2 på gymnasiet enkäten i Borlänge. Detta innebär en svarsfrekvens på 80 respektive 87 procent.

Resultat och analys av LUPP 2021 i Borlänge Pdf, 725.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer om ungdomsenkäten LUPP på mucf.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.