Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Hemsjukvården arbetar med kritiken från Läkarhuset

Hemsjukvården i Borlänge kommun har kritiserats av samarbetsparten Läkarhuset. Läkarhuset har inte gjort en anmälan, utan lämnat ett tips till IVO - Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet kommer därför inte utredas av IVO. Borlänge kommun ser dock allvarligt på det som Läkarhuset framfört och arbetet pågår med att kvalitetssäkra hemsjukvården och att lösa de samarbetsproblem som finns mellan Borlänge kommun och Läkarhuset.

Kritiken från Läkarhuset har framförts till kommunen, den har framförts i media och Läkarhuset har lämnat tips om brister till IVO. En del av kritiken rör enskilda patientärenden och av sekretesskäl får Borlänge kommun inte uttala sig i enskilda ärenden. Den andra delen av kritiken från Läkarhuset består av brister i samarbetet. Bland annat handlar det om att samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor inte fungerat optimalt och att man inte har samsyn kring hemsjukvårdsavtal och lagstiftning.

— Vi delar Läkarhusets bild av att det finns samarbetssvårigheter mellan oss och att det finns kommunikationsproblem. Och vi är på samma sätt helt överens med Läkarhuset att vi måste lösa detta tillsammans, säger Johanna Munters Olsson, verksamhetschef i Borlänge kommun.

Så utreds avvikelser och synpunkter
Borlänge kommun utreder alla avvikelser och synpunkter. Det spelar ingen roll om det är verksamheter eller enskilda personer som anmäler eller tipsar. Vi har ett kvalitetsledningssystem som följer SOSFS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter om allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

I våras beställde Borlänge kommun en genomlysning av omorganiseringen av hälso- och sjukvården i Borlänge kommun, där hemsjukvården ingår. KPMG utförde revisionen och där framkom ingen specifik kritik mot hemsjukvården.

— Tillsyn och avvikelserapportering är viktigt i vårt löpande kvalitetsarbete och vi välkomnar alla synpunkter som hjälper oss att blir bättre. Borlängebornas bästa står alltid i fokus, säger Johanna Munters Olsson.

Arbetet framåt
Borlänge kommun kommer nu att arbeta för att komma tillrätta med den kritik som Läkarhuset framhållit. Fokus i arbetet är att förbättra dialogen och kommunikationen.

Arbetet består bland annat av:

  • Särskilda samverkansmöten mellan parterna
  • Facklig samverkan med Läkarförbundet och Vårdförbundet
  • Översyn av rutiner
  • Förtydliga och förenkla rutiner, ronder och vårdplanering
  • Stärka ledarskapet och skapa förutsättningar för god arbetsmiljö

Vid onsdagens sammanträde för Omsorgsnämnden i Borlänge kommun redogjordes för den kritik som framförts av Läkarhuset och hur kommunen arbetar med ärendet.

— Hemsjukvården har en trygg, erfaren och kompetent arbetsgrupp. Flera har farit illa under processen och både Omsorgsnämnden och ledningen för sociala sektorn har fortsatt förtroende för hemsjukvården, säger Pernilla Söderlund, sektorchef sociala sektorn i Borlänge kommun.

Här kan du lämna synpunkter och påverka vård- och omsorg i Borlänge kommun.