Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Genomlysning av kommunens äldreomsorg

Höga sjuktal bland personalen, låg kundnöjdhet bland brukarna och ökade kostnader. Det är utmaningar som äldreomsorgen i Borlänge kommun har just nu. KPMG har uppdraget att genomlysa äldreomsorgen och nu är den första fasen klar. Resultatet redovisades vid dagens kommunstyrelsesammanträde.

Med utgångspunkt i kommunstyrelsens uppsiktsplikt pågår just nu en genomlysning med fokus på vårdkvalitet inom kommunens äldreomsorg. Granskningen utförs av KPMG och avser revision av kommunens äldreomsorg inom följande områden:

  • Sammanställning och analys av sjukfrånvaro
  • Arbetsmiljö
  • Kompetensnivå
  • Förutsättningar för chefer/ledarskap
  • Bemanning

Utmaningar och utvecklingsområden

Den första fasen av granskningen är nu genomförd och den har fokuserat på att identifiera vilka områden som behöver förbättras och vilka utmaningar som finns inom äldreomsorgen. KPMG har sammanställt statistik och det som framkommer är att Borlänge kommun har flera utmaningar. Bland annat är det höga sjuktal bland personalen. I jämförelse med andra kommuner har äldreomsorgen en lägre nöjdhet bland brukare och de sammantagna kostnaderna för kommunens äldreomsorg är högre än i andra kommuner.

­– Läget i äldreomsorgen i Borlänge kommun är allvarligt och vi måste ta krafttag. Vi arbetar nu med att få upp alla problem i ljuset. Bara med den fullständiga bilden klar för oss kan vi få en konkret politisk diskussion och ta oss an problemen på rätt sätt, säger Erik Nises (S), kommunstyrelsens ordförande i Borlänge kommun.

Fortsatt arbete

Genomlysningen av äldreomsorgen går nu vidare med information till omsorgsnämnden. Fokus i nästa fas blir analys, för att sedan komma fram till vilka åtgärder och prioriteringar som behöver göras för att komma till rätta med de problem och utmaningar som finns.

– Vi behöver få med våra medarbetare i detta arbete. Det är viktigt att deras kunskap och uppfattning om situationen i äldreomsorgen tas med. Det är bara tillsammans som vi kan göra det här arbetet på rätt sätt. Jag kommer inte ge mig förrän vi har identifierat alla våra utmaningar och till dess att vi har förslag på åtgärder som verkligen kan ge resultat, säger Erik Nises (S).

Bakgrund

Vid kommunstyrelsens sammanträde 6 september 2022 fick kommundirektören i uppdrag att tillsammans med upphandlad kompetens utföra en genomlysning av kommunens äldreomsorg. Granskningen görs av KPMG i dialog med fackliga organisationer och rapporteras kontinuerligt till kommunstyrelsen som utgör politisk styrgrupp.