Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ny policy för föreningsbidrag

Den 2 maj 2023 antog kommunfullmäktige en ny policy för föreningsbidrag i Borlänge kommun. Policyn ersätter tidigare riktlinjer och ska ge en ökad tydlighet och jämlika förutsättningar för föreningslivet.

Ett rikt kultur- och fritidsliv främjar demokratin och Borlängebornas hälsa och livskvalitet. Alla godkända föreningar i Borlänge kommun kan söka föreningsbidrag från kommunen om de har verksamhet och aktiviteter som, enligt policyn, är bidragsgrundande.

Tidigare har det i kommunen funnits flera olika riktlinjer för föreningsbidrag, både kommunövergripande och nämndspecifika. Dessa ersätts nu av den nya, gemensamma policyn. Att endast ha en policy som är övergripande och gäller samtliga nämnder ska bidra till en mer likvärdig hantering och bedömning.

– Med den nya policyn får föreningarna jämlika förutsättningar. Policyn gör det tydligt vilken typ av förening och verksamhet som kan få bidrag, säger Maslah Omar (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Enligt den nya policyn består föreningsbidraget i Borlänge kommun av fyra delar: grundbidrag, verksamhetsbidrag, lokalbidrag och utvecklingsbidrag.

– Utvecklingsbidraget är en ny bidragsform som kan sökas löpande under året. Syftet med den delen är att erbjuda extra stöd till föreningar som har idéer som kan utveckla och förbättra verksamheten. Det kan till exempel handla om att starta nya verksamhetsformer, nå nya målgrupper eller utbilda ledare, säger Maslah Omar.

Tidigare har det funnits skillnader i vilken typ av bidrag olika nämnder erbjudit – till exempel har vissa nämnder beviljat bidrag för lokalhyra, medan andra inte gjort det. Nu ska alla föreningar få samma förutsättningar oavsett vilken nämnd som fattar det formella beslutet om bidraget. Alla ansökningar kommer också huvudsakligen att hanteras av föreningskontoret, vilket ska bidra till en mer likvärdig, effektiv och rättssäker bedömning.

– Det är viktigt att kommunen gör en rättvis bedömning och jag tror att den delen blir enklare att leva upp till när alla ansökningar tas emot och hanteras av samma grupp handläggare, säger Maslah Omar.

Små förändringar för Borlänges föreningar

När den nya policyn tagits fram har utgångspunkten varit att det ska bli så små förändringar som möjligt för föreningarna. Den stora förändringen sker inom kommunen. Policyn innebär inte heller någon förändring i kommunens budget för föreningsbidrag utan syftar enbart till att göra det mer tydligt hur pengarna fördelas, vad som faller inom ramen för föreningsbidrag och vad som inte gör det.

Nytt i den nya policyn är att det finns rutiner för systematisk uppföljning och granskning samt riktlinjer för återkrav om det visar sig att föreningen använt bidragen på ett felaktigt sätt.

Vägen fram till beslut om ny policy

I arbetet med att ta fram den nya policyn för föreningsbidrag har berörda nämnder samt alla godkända föreningar i Borlänge fått möjlighet att tycka till i två omgångar. Efter den första remissomgången gjordes en omfattande revidering utifrån de synpunkter som kom in. Ett nytt förslag skickades sedan ut på en andra remissomgång. Därefter gjordes ytterligare några ändringar innan det färdiga förslaget på ny policy lades fram för beslut i kommunfullmäktige.

Den nya policyn för föreningsbidrag börjar gälla från 2023-07-01. Redan beviljade bidrag påverkas inte.

Ansökningsperioden öppnar i samband med att den nya policyn träder i kraft den 2023-07-01 och stänger sedan 2023-09-15. Ny ordinarie ansökningsperiod blir sedan årligen från 15 februari till 15 september.