Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

"Grön pil uppåt" för Tjärna Ängar

Polisens förnyade bedömning av utsatta områden i Sverige visar att Tjärna Ängar inte har ändrat sin status, utan står kvar som ett riskområde. Det syns dock en positiv trend, en ”grön pil uppåt”.

Polisen har nu presenterat den reviderade listan över utsatta områden i Sverige, enligt sina definitioner. I den nya listan kvarstår Tjärna Ängar som ett riskområde men utvecklingen går åt rätt håll och det finns en positiv trend, ”grön pil uppåt”. Trenden måste dock hålla i sig under en längre period innan en förändring av klassningen kan ske.

– Vi hade förstås gärna sett att området blivit nedgraderat från riskområde till ett utsatt område, men det är ändå positivt att ha Polisens bedömning som grund för kommunens arbete framåt, säger Fredrik Holm, tillförordnad kommundirektör.

Polisens lista omfattar sammanlagt 59 områden, 10 områden har blivit nedflyttade till en lägre nivå, 5 har blivit uppflyttade. 17 områden, däribland Tjärna Ängar, visar en positiv trend medan 10 områden visar en negativ trend.

Vidtagna åtgärder

Borlänge kommun har genom åren arbetat med många olika insatser, tillsammans med en rad olika aktörer, för att förbättra situationen på Tjärna Ängar. Arbetet är långsiktigt, och det finns en del starka motkrafter. Dit hör bland annat de desinformationskampanjer som förekommit till och från under några år. Även narkotikaflödet i samhället är problematisk, både på Tjärna Ängar och i Borlänge som helhet.

Mer lokala omständigheter som kommunen har haft att hantera är till exempel svårigheterna att hitta en lämplig lokal för barn- och ungdomsverksamhet sedan fritidsgården Tjängan brann. För att uppväga och motverka dessa omständigheter har olika åtgärder satts in.

– Arbetet med Trevligt Hus, där elever på Paradisskolan får möjlighet att delta i fritidsaktiviteter under ledning av olika föreningar är ett exempel. Ett annat är de dialogmöten, på olika teman, som har hållits i området, säger Fredrik Holm.

Syftet med dialogmötena har – utöver att skapa ett forum för just dialog – varit att bidra till ökad kunskap om och tillit till kommunen och samhället, samt att bemöta desinformation.

Nya lagkrav på brottsförebyggande arbete

En ny lagstiftning ger kommunerna ett ansvar för brottsförebyggande arbete och ställer krav på fastare strukturer för arbetet. Under hösten har kommunen tagit fram en lägesbild där riskområdet Tjärna Ängar pekas ut som ett prioriterat område. I enlighet med den nya lagen ska nu en åtgärdsplan tas fram för det fortsatta arbetet. Ambitionen är att Tjärna Ängar på sikt ska nedgraderas och så småningom helt tas bort från Polisens lista.

– Kommunen kommer i fortsatt samverkan med bland annat Tunabyggen och Polisen att öka ansträngningarna för att förbättra situationen, minska brottsligheten och öka tryggheten. Vår ambition och målsättning är förstås att få bort Tjärna Ängar från Polisens lista över utsatta områden, säger Fredrik Holm, tillförordnad kommundirektör.

Trots att Tjärna Ängar alltså är kvar på listan som ett riskområde ser kommunen positivt på Polisens återkommande bedömningar.

– Det blir en ständig påminnelse att vi inte får slå oss till ro, att det fortfarande är mycket som måste göras och att Tjärna Ängar måste ha en fortsatt hög prioritet i det förebyggande arbetet, säger Fredrik Holm, tillförordnad kommundirektör.

Bakgrund

NOA, Polisens nationella operativa avdelning, gör regelbundet en bedömning av vilka utsatta områden som finns i landet, och delar in dem i tre grupper: utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden (se defintioner nedan). Bedömningarna bygger på en omfattande informationsinhämtning där, förutom Polisen, även kommunen bidrar, bland andra. Tjärna Ängar har sedan 2016 utpekats som riskområde enligt Polisens definition.

Utsatt område

Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av:

  • Låg socioekonomisk status.
  • Kriminell påverkan på lokalsamhället, t ex öppen narkotikahantering eller offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man.
  • Ett utsatt område uppvisar en problematik som primärt kräver polisiär närvaro och polisiära insatser för att komma till rätta med existerande problem.

Särskilt utsatt område

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av:

  • Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen p g a potentiell hotbild från kriminella i området eller systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare.
  • Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag
  • Parallella samhällsstrukturer
  • Våldsbejakande religiös extremism
  • Närhet till andra utsatta områden
  • Hög koncentration av kriminella
  • Ett särskilt utsatt område uppvisar en problematik som i hög grad kräver gemensamma insatser från flera samhällsaktörer för att komma till rätta med existerande problem.

Riskområde

Riskområde är ett område som uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område men inte riktigt når upp till de kriterier som kännetecknar ett särskilt utsatt område. Läget är dock så alarmerande att det finns en överhängande risk att området riskerar att bli särskilt utsatt om inte adekvata åtgärder sätts in.