Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Nöjda projektledare; Fatumo Osman och Lena Johansson

"Vi behöver möta föräldrarna där de är"

I Borlänge pågår ett unikt projekt där föräldraskapsstöd läggs in som en del av den ordinarie sfi-undervisningen, något som uppskattats av både elever och lärare.

– Vi behöver möta föräldrarna där de är och sfi är en sådan plats. Där kan vi nå de nyanlända föräldrarna och få möjlighet att göra en tidig insats, säger Fatumo Osman, lektor och docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna.

Borlänge kommun är först i Sverige med att integrera föräldraskapsstöd i sfi-undervisningen (sfi = svenska för invandrare) och Fatumo Osman har som projektledare och forskare följt projektet sedan starten 2022.

Majoriteten av sfi-eleverna är själva föräldrar och genom projektet lär de sig svenska samtidigt som de pratar om ett tema som engagerar.

– Vi har valt att arbeta enligt programmet ICDP – Vägledande samspel. Upplägget handlar inte bara om föräldraskap utan också om respektfullt bemötande över lag. På så sätt passar innehållet alla – även dem som inte har egna barn. Programinnehållet är också oberoende av ålder, kön, religion eller etnicitet, säger Lena Johansson, projektledare vid vuxenutbildningen i Borlänge.

Över 300 barn berörs

Det övergripande syftet med föräldraskapsstöd är att främja barns hälsa och utveckling. Via de nästan 100 vuxna elever som hittills gått kursen på sfi har det här stödet indirekt nått över 300 barn i Borlänge.

Föräldraskapsstöd ska finnas för alla föräldrar i Sverige och är alltså inte en insats endast för nyanlända och utlandsfödda svenskar. Däremot betonar regeringens nationella strategi att nyanlända föräldrar är en särskilt viktig grupp att nå ut till och erbjuda stöd.

– Det är inte ovanligt att nyanlända migranter upplever en känsla av att ha förlorat sin föräldraidentitet i ett samhälle där de inte kan språket, inte alltid förstår de kulturella koderna och hur samhället fungerar. Då finns risk att det i familjen uppstår rollförändringar och maktkonflikter mellan föräldrar och barn, säger Fatumo Osman.

Nyanlända kan dock vara en svårnådd grupp när det gäller föräldraskapsstöd. Att använda sfi som arena för stödet underlättar deltagandet då kursen sker på dagtid när föräldrarna inte behöver ordna barnvakt för att delta. En annan stor fördel är att man via sfi också når ut till männen, vilket annars ofta är en utmaning.

– På sfi vill vi vara med och lägga grunden för ett tryggt och stabilt framtida Borlänge. Med ICDP kan vi hjälpa till att ge föräldrar verktyg så att barn får en trygg uppväxt. Samtidigt ger det fler mervärden. Våra lärare har uttryckt att de på det här sättet verkligen fått möta människan bakom eleven och att det stärkt gemenskapen i grupperna, säger Lena Johansson, projektledare.

Ökad trygghet och förståelse

I Fatumo Osmans forskningsrapport konstateras att deltagarna upplever att de blivit tryggare i sitt föräldraskap, fått en ökad förståelse för sitt nya hemland och hur det är att vara förälder i Sverige. En deltagande mamma som citeras i rapporten uttrycker:

”Att föda är lätt, att uppfostra är svårt, att uppfostra i ett annat land är ännu svårare. Speciellt när man är ensam utan sin familj.”

En annan deltagare säger:

”Det som var nyttan var från denna kurs är… vi har lärt oss om samhället, hur det är i det här samhället, hur man uppfostra barn. Vi har lärt oss att det som kanske är skillnad från hur vi uppfostrar vara barn från vara hemlandet, man ska bygga deras självförtroende genom att bemöta dem på ett bra sätt. Jag har lärt mig mycket och jag har blivit inspirerad jättemycket. Jag kan bara säga positiva saker om denna kurs.”

Fortsatt satsning

Cecilia Rodin (S), ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden, är mycket positiv till projektet.

– Jag är så otroligt stolt och glad när jag tänker på det arbete som gjorts både i forskningen och i klassrummet. Ett arbete som gör att Borlänge ligger i framkant på området och som är en nyckel till så mycket gott, säger Cecilia Rodin (S).

Vuxenutbildningen kommer fortsätta satsningen på att integrera föräldraskapsstöd i kurser på sfi. Under 2024 ska fler i personalen påbörja sin utbildning till ICDP-vägledare. Visionen är att alla sfi-elever får ta del av föräldraskapsstöd på lektionstid och att all personal på sfi blir diplomerade ICDP-vägledare och kan implementera förhållningssättet i sitt arbete.

– Vi har konstaterat att det här fungerar väldigt bra och uppskattas av våra elever. Jag hoppas verkligen att vi kan fortsätta och vidareutveckla konceptet i många år framöver, säger projektledare Lena Johansson.

Bakgrund

Enligt barnkonventionen, som numera är lag i Sverige, är det barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare som har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och att barnet får sina behov tillgodosedda. Självklart, kan tyckas, men att bli och vara förälder är inte alltid lätt och därför är det viktigt att det finns stöd att få i samhället.

2018 presenterade socialdepartementet En nationell strategi för stärkt föräldraskapsstöd. I strategin definieras föraäldraskapsstöd som:

”. . . insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling, att stärka föräldrars relation till varandra eller deras sociala nätverk.”

Syftet med föräldraskapsstöd är att främja barns hälsa och utveckling och den nationella målsättningen är att alla föräldrar ska erbjudas stöd i föräldraskapet under barnets hela uppväxt.

Stöd till föräldrar kan erbjudas i olika former och sammanhang. Regionen möter föräldrar och erbjuder stöd via mödra- och barnhälsovård men i kommunen finns också många verksamheter som kan bidra i arbetet, så som öppen förskola, socialtjänst, elevhälsa, familjerådgivning med flera.

En nationell strategi för stärkt föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2018)

Integrerat föräldraskapsstöd i SFI-verksamheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (forskningsrapport)

Regeringen stärker föräldraskapsstödet genom nytt statsbidrag - Regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(juni 2023)

Andra former av föräldraskapsstöd i Borlänge kommun

Även andra verksamheter inom Borlänge kommun erbjuder olika former av föräldraskapsstöd. Stor del av personalen på familjecentralen, inom förskola och skola – som ofta kommer i kontakt med vårdnadshavare – har någon form av utbildning på området.

Ytterligare ett exempel är förebyggandeenheten inom kommunens socialtjänst som anordnar så kallat kulturanpassat föräldraskapsstöd i grupper på arabiska och somaliska.

På kommunens webbplats kan du läsa mer om föräldraskapsstöd och lämna intresseanmälan om du skulle vilja delta i någon grupp:

Arenor för föräldraskapsstödLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurser föräldraskapsstöd