Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Borlänge kommun redovisar ett resultat för 2023 på 99 miljoner

När Borlänge kommuns ekonomiska resultat för 2023 summeras är det ett resultat om närmare 99 miljoner kronor plus.
— Precis som hushållen och företagen har kommunen kämpat med en hög inflation och ökade priser. Men vi har efter ett tufft år gjort ett mycket gott resultat, säger Erik Nises, kommunstyrelsens ordförande.

Kostnadsreducerande åtgärder

När man tittar på vad som skiljer årets resultat från det budgeterade resultatet på 70 miljoner kronor kan man se några större poster. Bland annat har Sveriges ekonomi gått bättre än förväntat vilket gör att Borlänge kommun har fått 81 miljoner kronor högre skatteintäkter för 2023, men även att kommunens placerade kapital har ökat i värde med 26 miljoner kronor. Innan resultatet fastställts har också kostnadsreducerande åtgärder för 52 miljoner kronor vidtagits.

— Resultatet hade kunnat bli ännu högre men när vi såg att vi skulle klara vårt resultatkrav med råge vid delårsbokslutet så valde vi att göra stora avskrivningar på fastigheter i kommunens bestånd som sänker hyrorna i framtiden. Det är ett bra sätt att med hjälp av årets överskott lätta på bördan i kommande budgetar och på så sätt tar vi också höjd för att 2024 och 2025 ser ut att bli tuffa år ekonomiskt, säger Erik Nises.

Nästan alla nämnder håller budget

Nämndernas driftsredovisning slutar i år på minus 13,6 miljoner kronor. För samtliga nämnder med ett undantag har driftsbudgeten för 2023 kunnat hållas. Dock redovisar omsorgsnämnden ett underskott om 43 miljoner kronor, vilket i resultatet vägs upp av att kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 24,5 miljoner kronor.

— Vi har under 2023 gjort en genomlysning av omsorgen som visar på stora brister i ledning och styrning under många år. Omsorgsnämnden genomför nu de åtgärder som krävs för att få kontroll över både ekonomi och kvalitén i verksamheterna. Men genom att vi har god budgetdisciplin i övriga nämnder och har varit försiktiga med att använda kommunstyrelsens buffert så kan vi ändå klara kommunens resultatkrav med mycket stor marginal, säger Erik Nises.

Årsredovisningen med kommunkoncernens resultat kommer slutligen hanteras på kommunstyrelsens sammanträde den 9 april för att därefter godkännas av kommunfullmäktige.