Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Kost- och lokalservice arbetsmiljösatsning VÄVA (Vi är varandras arbetsmiljö) är en av flera satsningar som görs för att främja hälsan bland kommunens anställda. Bilden togs vid höstens VÄVA-arrangemang. Foto: Henrik Hansson

Kost- och lokalservice arbetsmiljösatsning VÄVA (Vi är varandras arbetsmiljö) är en av flera satsningar som görs för att främja hälsan bland kommunens anställda. Bilden togs vid höstens VÄVA-arrangemang. Foto: Henrik Hansson

Förbättring - men ändå högst sjukfrånvaro i landet

Sjukfrånvaron minskade inom Borlänge kommun under 2023. Trots förbättringen är sjukfrånvaron fortsatt den högsta jämfört med landets kommuner. Mest alarmerande är ökningen av inskrivna hos Försäkringskassan. Nu måste ett redan ambitiöst förbättringsarbete bli ännu ambitiösare.

Borlänge kommun fortsätter att tillhöra de kommuner i landet som har flest sjukskrivna medarbetare. 2023 hamnade Borlänge på allra sista plats med en sjukfrånvaro på 10,7 procent av arbetstiden. Det är en förbättring jämfört med 2022 då siffran var 11,1 procent. Trots förbättringen hamnar Borlänge på en tydlig sista plats. Det visar SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) årliga redovisning.

SKR:s redovisning av sjukfrånvaron i landets kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frustration och självrannsakan

HR-chef Jonas Flank och personalutskottets ordförande Lars Jansson (S) är både bekymrade och frustrerade. I många år har kommunen arbetat målmedvetet och konsekvent för att minska sjukfrånvaron.

– Vi har tillsammans med alla verksamheter satt mål och vi har satsat på en rad olika åtgärder på samtliga nivåer. Vi har tagit del av hur de mest framgångsrika kommunerna arbetar med detta för att få fram de absolut mest pricksäkra metoderna. Vi har på strategisk nivå gjort precis enligt skolboken, ändå fortsätter vi ha högst sjukfrånvaro i landet, konstaterar Jonas Flank.

Nu manar han och Lars Jansson till självrannsakan.

– Vi måste vara självkritiska och se varför vi inte har varit lyckosamma med våra åtgärder som bygger på empiriska erfarenheter, något som uppenbarligen många andra kommuner lyckas med. Vi måste borra ännu djupare i detta för att hitta lösningarna som passar för våra verksamheter, säger Jonas Flank.

Fokus på unga och långtidssjuka

De enskilt största åtgärderna på senare år är två nya chefsutbildningar – en som handlar om arbetsmiljö och en som handlar om rehabilitering. Kommunen har också haft sjukfrånvaron som en fokusfråga, gjort sjukfrånvaroanalyser, workshops och satsat extra på hälsofrämjande aktiviteter och förmåner.

Nu ser Jonas Flank behov av att fokusera på två specifika grupper:

  • Medarbetare som blivit inskrivna hos Försäkringskassan, en grupp som nästan fördubblats till totalt 440 personer på drygt ett år.
  • De allra yngsta medarbetarna (upp till 29 år) där sjukfrånvaron var 11,9 procent under 2023.

– 440 personer är var tionde tillsvidareanställd. Min bedömning är att vi behöver gå igenom ärende för ärende, förtydliga processerna och få färre och kortare långtidssjukskrivningar. För att minska sjukfrånvaron bland de yngsta tror jag bland annat att vi måste på alla plan utveckla och förbättra vår introduktion, säger Jonas Flank.

Fakta/sjukfrånvaron i Borlänge kommun

  • Sjukfrånvaron minskade från 2022 till 2023, från 11,1 till 10,7 procent av arbetstiden.
  • Högst var sjukfrånvaron i sociala sektorn (12,9 procent), före sektorn för verksamhetsstöd (9,7 procent), bildningssektorn (8,7 procent) och samhällsbyggnadssektorn (6,6 procent).
  • Korttidsfrånvaron (2-14 dagar) minskade, allra mest inom sociala sektorn och bildningssektorn.
  • Frisktalet förbättrades kraftigt från 2022 till 2023, från 37,6 till 47,4 procent. Talet mäter andelen tillsvidareanställda som har fem eller färre sjukfrånvarodagar på ett år. 2200 tillsvidareanställda har således mindre än en frånvarovecka under hela 2023!