Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

"Behovet av hjälp större än vi kunnat förutse"

Prognosen visar i nuläget ett underskott på 21 miljoner kronor för social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Underskottet beror till största delen på högre kostnader för externa placeringar av barn och unga samt ökade behov av ekonomiskt bistånd.

Vid månadsbokslutet i februari visar prognosen för 2024 ett sammanlagt underskott på 21 miljoner kronor för verksamheterna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Ett mindre underskott redovisades redan i oktober, men sedan dess har kostnaderna ökat väsentligt.

– Det är givetvis oroväckande att prognosen ser ut som den gör, men vi vet att det är tuffa tider och är väl medvetna om orsakerna, säger Cecilia Rodin (S), ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Underskottet beror på ett större behov av, samt ökade kostnader för, externa placeringar av barn och unga på HVB-hem, hos Statens institutionsstyrelse samt i familjehem. Kostnaden för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) har också blivit högre än budgeterat under årets första månader. Detta påverkas framför allt av att regeringen höjt riksnormen för försörjningsstödets storlek två år i följd.

Samtidigt som ersättningsnivån höjts har antalet hushåll med försörjningsstöd i Borlänge ökat något under inledningen av året. Dyrare livsmedel och höjda energipriser är faktorer som bidragit till att fler har svårt att få pengarna att räcka och därmed söker ekonomiskt bistånd.

– När behoven ökar måste vi hjälpa till. Vi kan inte bara säga att pengarna är slut – det är människor vi talar om, säger Tommy Berglund, chef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Hur stort behovet av olika former av stöd och hjälp är, både ekonomiskt och socialt, kan skifta snabbt och därmed vara svårt att förutsäga.

– Underskottet handlar inte om slöseri med skattepengar. Däremot visar det att behoven av hjälp just nu är större än vi kunnat förutse – tyvärr, säger Cecilia Rodin (S), ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Handlingsplan och åtgärder

En handlingsplan ska alltid tas fram vid avvikelser från budget. Redan när prognosen vid månadsbokslutet i oktober visade ett underskott beslutade nämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över åtgärder samt ta höjd för ett tufft ekonomiskt läge 2024.

– Vi ska ta ansvar för ekonomin och självklart är det vår målsättning att hålla oss inom budget. Att se över vad vi kan göra för att de medel vi fått tilldelade ska räcka längre är ett arbete som har högsta prioritet, säger Tommy Berglund, chef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Ett första förslag på åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen har redan tagits fram. Bland annat att fortsätta arbeta för att fler barn och unga i behov av vård och boende ska kunna tas om hand i kommunens egen regi.

Parallellt med att specifika åtgärder genomförs måste det förebyggande arbetet för att få ned antalet placeringar av barn och unga hela tiden fortsätta och utvecklas, liksom arbetet för att få fler Borlängebor i egen försörjning.

– Den aktivitetsplikt vi tagit beslut om att införa är ett viktigt steg i rätt riktning. Människor som idag får försörjningsstöd och står utanför arbetsmarknaden kommer via aktivitetsplikten att få med sig kunskaper som gör det lättare att få ett jobb och en egen försörjning i framtiden, säger Cilla Rodin (S), social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Under året kommer förvaltningschefen löpande att återrapportera genomförda och planerade åtgärder för en budget i balans inför nämnden.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Borlänge kommun

Till social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Borlänge kommun hör följande verksamheter:

  • Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd
  • Individ- och familjeomsorg
  • Vuxenutbildning och kompetensförsörjning