Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

”Ett arbete som behöver göras för barnens skull”

Det föds färre barn i Borlänge, förskoleavdelningar står halvtomma medan andra är i stort behov av renovering eller kostar mycket pengar. Nu ser kommunen över förskolans lokaler för att anpassa dem efter Borlängebornas behov.

– Vi vill lägga resurserna på våra barn och bra verksamheter, inte på halvtomma lokaler. Därför måste vi göra det här arbetet, säger Sara Fernlund (S), ordförande skolnämnden.

Befolkningsprognosen 2023-2033 visar att antalet barn i förskola och grundskola minskar. Samtidigt har kommunen flera förskoleavdelningar som redan idag står halvtomma. Många förskolor är i stort behov av renovering och några förskolor har verksamhet i tillfälliga modullösningar som kostar kommunen mycket pengar.

– Tillfälliga lokaler är bra när vi har ett behov men de är inte bra ur ett långsiktigt perspektiv. Istället för att lägga mycket pengar på att betala dyra hyror för dem har vi byggt och bygger nya förskolor runt om i kommunen där vi erbjuder våra barn och medarbetare ändamålsenliga lokaler i en bra arbetsmiljö, säger Lars Walter chef utbildningsförvaltningen.

I oktober 2023 gav skolnämnden utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över skolans lokaler och hur de kan anpassas efter behov, ekonomi och befolkningsprognos. Under arbetets gång har förvaltningen fokuserat på de kommunala förskolorna och identifierat 12 förskolor att arbeta vidare med. Nu föreslår förvaltningen att till en början fokusera på tre av förskolorna; Björkbackens förskola, Eken 2 och Planeten 2, medan resterande behöver utredas ytterligare.

– Eken 2 är en verksamhet som bedrivs i en tillfällig modullösning som kostar oss mycket pengar och där vårt hyresavtal dessutom går ut snart. Planeten 2 är en avdelning som vi redan idag har svårigheter att fylla och verksamheterna på Björkbackens förskola föreslår vi ska flytta in på Hönsarvsgårdens förskola när den står klar, säger Lars Walter.

I april 2024 ska förvaltningen presentera det slutliga förslaget för skolnämnden. Då ska de även berätta mer om planerna för hur och när förslaget kan verkställas.

– Rektorerna på förskolorna är högst delaktiga i arbetet och tillsammans kommer vi göra allt för att det här ska bli så bra som möjligt för alla inblandade, säger Lars Walter, chef utbildningsförvaltningen.

– För mig är det också viktigt att övergångarna kommer i god tid och i rätt tid. Även om vi inte vet hur det kommer bli in i minsta detalj, vet vi att det här är ett arbete som vi behöver göra för barnens skull, säger Sara Fernlund (S), ordförande skolnämnden.