Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Två kvinnor utomhus.

Sara Fernlund (S) ordförande i skolnämnden och Cilla Rodin (S) ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden i Borlänge kommun.

Tar gemensamt ansvar för trygghet och tidigt stöd

Förvaltningarna får i uppdrag att utreda hur samverkan mellan förskola/grundskola och socialtjänst kan utvecklas. Målet är att kunna erbjuda tidigt och samordnat stöd när anmälan om oro för barn och unga kommit in men inte lett till vidare utredning.

Varje år kommer anmälningar om oro för ungefär 1000 barn och unga i Borlänge in till kommunens socialtjänst. När det finns tillräckliga skäl inleds en utredning för att komma fram till vilken typ av stöd och insatser barnet och dess familj skulle kunna behöva.

I ungefär hälften av fallen finns det emellertid inte tillräckligt stöd i lagstiftningen för att inleda en utredning. Därmed sätts inte heller några insatser in från socialtjänstens sida, samtidigt som oron kan finnas kvar.

– Vi förutsätter att en orosanmälan alltid gjorts av en anledning. Även om skälen inte är tillräckliga för att inleda en utredning hos socialtjänsten finns det anledning att vara extra uppmärksam på det barn någon anmält oro för, säger Cilla Rodin (S), ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Inga får ”tappas bort”

Men, vems ansvar är det att ha den extra uppmärksamheten? För att inte riskera att det blir ett ansvarsglapp mellan olika verksamheter ger skolnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden förvaltningscheferna för utbildningsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans utreda och föreslå lämpliga arbetssätt och former för samverkan mellan förskola/grundskola och socialtjänst.

– Målsättningen är att alla barn och unga i Borlänge ska få det stöd de behöver för att klara sig genom skolan och må bra. Ingen får ”tappas bort” och vi får inte riskera att eventuella problem växer för att vi inte gjorde mer när anmälan om oro först kom in, säger Sara Fernlund (S), ordförande i skolnämnden.

Uppdraget ska rapporteras till nämnderna senast vid sammanträdet i januari 2025 och en delrapportering ska göras i september 2024.

I linje med kommande socialtjänstlag

En förstärkt samverkan mellan skola och socialtjänst ligger i linje med den kommande nya socialtjänstlagen som föreslås träda i kraft 1 juli 2025. Den nya socialtjänstlagen betonar att socialtjänsten behöver ställa om till att vara mer förebyggande och lättillgänglig genom att exempelvis kunna ge insatser utan behovsprövning. Samtidigt har regeringen just initierat en utredning om en förbättrad elevhälsa som lyfter att elevhälsan behöver bli bättre på att tillgodose elevers behov och som betonar att samverkan behöver utvecklas och bli bättre.