Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Så här ser omslaget ut på den 118 sidor långa rapporten.

Rapport med 19 åtgärder som ska forma framtidens äldreomsorg

Äldreomsorgen i Borlänge kommun behöver förbättras på en rad områden. Det visar slutrapporten från den omfattande externa granskningen som kommunstyrelsen har beställt.
– Rapporten är en bekräftelse på att vi är på rätt väg på flera områden, säger Fredrik Holm som är tillförordnad kommundirektör.

Bristande arbetsmiljö, hög sjukfrånvaro, höga kostnader, upplevd låg grundbemanning, kompetensbrist… Ja, listan över svåra utmaningar inom äldreomsorgen i Borlänge kommun är lång och flera av problemen har funnits under många år.

För att ta sig an utmaningarna beställde kommunstyrelsen en omfattande genomlysning av sektorns verksamheter. Sedan årsskiftet har det internationella revisions- och rådgivningsföretaget KPMG studerat dokument, analyserat statistik och genomfört djupintervjuer med allt från chefer på olika nivåer till befintliga personalgrupper – totalt 22 olika funktioner.

19 förslag på åtgärder

Den 118 sidor långa rapporten ger konkreta förslag på inte mindre än 19 åtgärder som kan hjälpa kommunen att forma framtidens äldreomsorg.

I rapporten visualiseras 19 föreslagna åtgärder i en roadmap. Ju längre uppåt åt höger desto längre fram i tiden bör åtgärden prioriteras. Roadmapen finns på sidan 115 i rapporten.

I rapporten visualiseras 19 föreslagna åtgärder i en roadmap. Ju längre uppåt åt höger desto längre fram i tiden bör åtgärden prioriteras. Roadmapen finns på sidan 115 i rapporten.

Åtgärdsförslagen rör tre huvudområden:

Ledning och styrning

Här föreslås kommunen:

  • ta fram en sektorplan för att överbrygga glappet mellan nämnd- och verksamhetsplan
  • stärka kopplingen mellan nyckeltal och mål genom en översyn av vilka nyckeltal som går att få ut ur verksamhetssystem för att på så vis identifiera ”rätt” nyckeltal
  • säkerställa att budget för sektorn får styrkraft genom att se över budgetsumman och/eller ta fram åtgärdsplan för budget i balans

Heltidsresan

Här föreslås kommunen:

  • kartlägga om grundbemanningen behöver anpassas utifrån faktiska behov inom respektive verksamhet
  • fastställa en strategi och etablera en organisation för samordnad schemaplanering och bemanning inom sektorn
  • vidta åtgärder för att få fler att välja sysselsättning på heltid och därmed bli en heltidsorganisation

Hemtagning och genomförandeplaner

Här föreslås kommunen:

  • säkerställa en uppföljning och efterlevnad av för regionen och kommunen gemensamma rutiner och riktlinjer. Inklusive regionens och kommunens överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  • stärka intern och extern samverkan så att samtliga aktörer deltar i en omfattning som motsvarar hemtagnings- och generella biståndsbedömningsprocessens behov och krav
  • se över schablontider och arbetsprocesser kring beslut om vårdinsats

Ger faktaunderlag och helhetsbild

Tillförordnad kommundirektör Fredrik Holm välkomnar rapporten. Även om det mesta är känt sedan tidigare så ger rapporten ett djupare faktaunderlag och en mer komplett helhetsbild.

– Rapporten är en bekräftelse på att vi är på rätt väg på flera områden. Att genomföra projektet hållbar bemanning och att vi nu också ser över riktlinjerna för biståndsbedömningen är två exempel på åtgärder som verkligen stärks av innehållet, säger han.

Nu ska rapporten analyseras närmare och omsorgsnämnden ska lämna ett yttrande där det framgår hur förvaltningen ska ta sig an rapportens rekommendationer.

– Jag ser att rapporten kan hjälpa oss att vidta de åtgärder som krävs för att forma framtidens äldreomsorg, säger Fredrik Holm.