Borlänge är en av Sveriges bästa miljökommuner - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Borlänge är en av Sveriges bästa miljökommuner

Borlänge kommun förbättrar sin placering i miljörankningen av Sveriges kommuner.

Tidskriften Aktuell Hållbarhet genomför varje år kommunrankningen över svenska kommuners miljöarbete. I rankningen mäts hur kommunerna arbetar med allt ifrån transporter till klimatfrågor och naturvård.

Borlänge kommun hamnar på plats 39 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 152 i förra årets rankning. Nytt för i år är att rankingen utgår från Sveriges kommuner och landstings nya kommungrupper. Borlänge får då plats 18 i kategorin "Större städer och kommuner nära större stad", där 108 kommuner ingår. Det gör Borlänge till en av de främsta inom kommungruppen och är ett kvitto på arbetet med att minska kommunens miljöpåverkan och samtidigt göra det lättare för Borlängeborna och andra aktörer att göra rätt.

– Vi  jobbar hårt för att minska klimatpåverkan och bevara en god miljö för framtidens generationer. Vi planerar staden för att minska behovet av transporter och göra det enklare att gå och cykla. Vi ställer krav i upphandlingar som bidrar till minskade utsläpp. Vi ska ta fram en ny miljöplan under året för att se inom vilka områden vi behöver öka arbetet ytterligare, säger Elina Brodén (MP), miljönämndens ordförande. 

Hela kommunkoncernen är delaktig i att göra Borlänge mer hållbar. En rad samarbeten pågår, bland annat för att minska användningen av plast tillsammans med Borlänge Energi, Tunabyggen, HSB, Riksbyggen, Hushagen, SBB och Borlänge Villaägareföreningen. Borlänge Energi har till exempel startat en plastinventering, för att se över behov och vilka åtgärder som behövs i kommunen. 

– Inventeringen är ett första steg för att göra fler medvetna om hur man kan minska sin användning av plast. Vi ger löpande handfasta tips i vår kundtidning som skickas hem till alla i Borlänge. Vi har också valt att fokusera på att jobba mer med återanvändning. Samarbetet är mycket bra med ”Ta till vara” och hjälporganisationer. Genom att återanvända minskar vi mängder fossil plastanvändning, säger Lars Larsson, VD för Borlänge Energi.

Tidigare i år blev Borlänge kommun en del av Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige. 

– Genom projektet kan vi i Borlänge kommun ta del av andras kunskaper och bidra med våra erfarenheter för att möta dagens och framtidens generationers behov, säger Elina Brodén (MP), miljönämndens ordförande.

Fakta: Miljöarbete i Borlänge

Alla kommunala beslut ska utgå från Agenda 2030, som är Förenta Nationernas (FN) globala mål för hållbar utveckling. Under 2019 deltar kommunen i Glokala Sverige för att utbilda om de globala målen och hur de ska genomföras i Borlänge.

Strategisk plan 2020-2023
I Borlänge kommuns strategiska plan förklarar ansvariga politiker vilka mål som finns för Borlänge, vad som ska åstadkommas och hur Borlänge ska utvecklas. Ett av visionsområdena i planen är ett ekologiskt hållbart Borlänge. 

Borlänge kommuns miljöplan 2015-2018
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Som stöd i arbetet har Sverige sexton nationella miljömål. I miljöplan 2015-2018 pekas sju av sexton mål ut som är viktigast att arbeta med i Borlänge kommun just nu. Åtgärderna i planen är till största delen inriktade på kommunkoncernen som konsument, huvudman eller myndighet.

Energi och klimatstrategi
Strategin talar om hur Borlänge ska nå de mål som finns uppsatta på energi‐ och klimatområdet. Strategin pekar ut fyra områden som står i fokus, konsumtion och produktion av livsmedel, transporter, byggande och förvaltning av byggnader  och samhällsplanering. 

Skolan
I Borlänge finns ett stort fokus på miljö och klimatarbete i skolans läroplan och samarbete med bland annat 2047 Science Center. 

Återanvändning
Kommunen har en Ta till vara-verksamhet som syftar till att öka återbruk framför konsumtion av nyproducerade varor.

Kemikalier
Borlänge Energi jobbar med en kemikaliegrupp för att fasa ut ämne för ämne.

Vatten- och avfallsplan (VA)
Den kommunala VA-planen ger en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Planen beskriver hur VA-försörjningen fungerar idag och vilka förändringsbehov som finns. 

Avfallsplan
I avfallsplanen fokuserar arbetet på att förebygga avfall som en del i arbetet mot en mer cirkulär ekonomi.

Fordonspolicy
Fordonsflottan i Borlänge kommunkoncern ska vara fossiloberoende senast år 2022.

Resepolicy för anställda i Borlänge kommun
Resor i tjänsten ska göras med så liten miljöpåverkan som möjligt. Anställda i kommunen  erbjuds även förmåner som ska underlätta att ta buss eller cykel till och från jobbet.

Naturvårdsplan
Borlänge kommun har tagit fram ett förslag till naturvårdsplan, med flera olika strategier och åtgärder. Planen ska hjälpa till att bevara och gynna biologisk mångfald.

Kostpolicy
Policy för att minska livsmedlens klimatpåverkan i de offentliga måltiderna med mer vegetariskt, mer säsongsanpassat och närproducerat. Det minskar utsläppen från konsumtion. Till exempel är hälften av kommunorganisationens konsumtion av nötkött kommer från kommunens naturbetande kor, vilket sannolikt både flyttar utsläppen från de som inte ingår i klimatramverket och minskar utsläppen.