"Effektivt sätt att knyta kontakter på kort tid" - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

"Effektivt sätt att knyta kontakter på kort tid"

Det är dags att summera Almedalsveckan 2018.

Vårt fokus har under veckan varit samtal och kunskapsutbyten inom industri- och infrastrukturfrågor, bostadsbyggande, kompetensförsörjning och skolutveckling.

– Förutom att Almedalen ger oss möjlighet att påverka beslutsfattare, är det också ett tillfälle för tjänstepersoner och politiker att utbilda sig och ta del av andras erfarenheter och kunskaper, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vi har träffat ministrar och andra nyckelaktörer med målet att lyfta viktiga frågor för Borlänge och våra Borlängebor. Nedan följer några exempel på vad vi gjort och deltagit i.

Borlänge växer - möten för fler bostäder

Möten. För att möta bostadsbehoven planerar Borlänge kommun tillsammans med kommunala och privata byggaktörer för satsningar som möjliggör 1500 nya bostäder perioden 2016–2019. Under Almedalsveckan har flera möten hållits med olika byggexploatörer som är intresserade av att utveckla och investera i Borlänge.

– Vi träffar de som visat intresse att investera och bygga i Borlänge. Att vara i Almedalen är ett effektivt sätt att knyta kontakter på kort tid, säger Linda Nilsson, plan- och mark chef i Borlänge kommun.

I utbyggnadsplanen framgår det att det ska byggas efter Borlängebornas olika behov och önskemål, exempelvis att det finns valmöjligheter för boendestorlek och olika prisklasser för flerbostadshus, både bostads- och hyresrätter samt småhustomter

Kort om:

 • Borlänge passerade 52 000 invånare i början av 2018.
 • Borlänge beräknas öka i genomsnitt med 490 personer per år fram till år 2020.
 • Om 10 år förväntas invånarantalet att öka med 4 500 personer och då blir vi 56 500 Borlängebor i hela kommunen.
 • 1500 bostäder

Skolutvecklingsfrågor – lärarbristen i fokus

Paneldebatt. Att det behövs fler lärare i Sverige är allmänt känt. I Almedalen har vårt fokus varit att berätta hur vi jobbar i Dalarna med utmaningen, bland annat genom lärarutbildningskontraktet, som ska locka fler till läraryrket. Just nu är det långt fler sökande än platser, det är vi ensamma om i Sverige.

– Jag är övertygad om att det är bra för Borlängebon, att vi sätter viktiga frågor på dagordningen och påverkar de som beslutar på alla nivåer, säger Mikael Fältsjö, gymnasiechef i Borlänge kommun, som var paneldeltagare i Skolverkets och AlmeDalarnas seminarier.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, som också deltog i AlmeDalarnas seminarium ”Hur löser vi lärarbristen?” var mycket positiv till Högskolan Dalarna och dalakommunernas initiativ, men menade samtidigt att det inte enbart går att lösa lärarförsörjningen med rekrytering av nyutexaminerade gymnasieelever till det ordinarie lärarutbildning.

Kort om:

 • Det behövs 77 000 nya lärare och förskollärare de kommande fem åren enligt Skolverket.
 • I Dalarna har Högskolan Dalarna, Borlänge kommun och ett antal andra dalakommuner gått samman i "lärarutbildningskontraktet" – det betyder att vi betalar ut lön till studenter för att locka fler att bli lärare.
 • Satsningen har visat sig vara uppskattad. Inför förra och årets terminsstart var det långt fler sökande än tillgängliga platser. 

Sociala krav i upphandlingen uppmärksammades

Paneldebatt. Mari Jonsson (S), kommunalråd, ordförande i barn- och bildningsnämnden och vice ordförande i den gemensamma upphandlingsnämnden var med i seminarium om ”Inköpscentralernas betydelse för den framtida offentliga affären”. Dagens Samhälle som höll i seminariet tog fasta på att Upphandlingscenter i Dalarna har gjort att offentlig upphandling lyfts till en strategisk nivå. Till exempel är kommunerna överens om att ställa sociala krav i sina tjänsteupphandlingar.

– Det har vi kommit väldigt långt med och där ser jag att SKI och de andra centrala inköpscentralerna ligger efter. Den frågan har deras ägare inte drivit lika tydligt, och vi lokalt tycker att det är viktigt med sociala krav, sa Mari Jonsson efteråt i en intervju med Dagens Samhälle.

Kort om:

 • Upphandlingscenter i Dalarna är gemensamt för Ludvika, Gagnef, Borlänge, Falun, Säter och Hedemora.
 • Det är relativt nytt i Sverige att krav ställs på social hänsyn i upphandlingar. Borlänge kommun har tagit fram riktlinjer som beskriver hur kommunens nämnder och helägda bolag ska genomföra upphandling och inköp med sociala, etiska och arbetsrättsliga krav i förhållande till kommunens upphandlingspolicy.
 •  De nya riktlinjerna med leverantörer ska leda till ett större samhällsansvar.

Styrning med tillit som bas

Paneldebatt. Till seminariet ”Vi vill ha tillitsbaserat ledarskap – men hur styr vi?” fick inte ens alla plats som ville följa samtalet om ledarskap, styrning, rollfördelning mellan politiker och tjänstemän, olika sätt att mäta och sätta mål och värdegrundsarbete. Åsa Granat, kommundirektör fanns med i panelen och fick frågor och positiva kommentarer om vårt utvecklingsarbete i Borlänge.

Kort om:

 • På uppdrag av regeringen har Tillitsdelegationen fått uppdraget att utreda och föreslå hur styrningen av välfärdstjänster i kommuner och landsting kan utvecklas.
 • Borlänge är en av 12 kommuner som deltagit i Tillitsdelegationens arbete om hur man kan söka tillitsbaserad styrning i offentlig sektor. 

Dessutom har Borlänge kommun också varit en del av AlmeDalarna (Region Dalarna) och Inframs (partnerskap för infrastrukturfrågor) arrangemang under veckan.

Träffa oss i Almedalen

Vi finns på Hamnplan 5 den 2–3 juli i Visby.