Förändring i kommunens skolverksamhet - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Förändring i kommunens skolverksamhet

För att säkerställa kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen i hela kommunen föreslås att elever i Idkerbergets skola, från och med höstterminen 2019, fortsätter sin skolgång i en ny hemskola.

Elevantalet i Idkerbergets skola har stadigt minskat. I början av 2000-talet hade skolan som mest 43 elever, att jämföras med dagens 31 elever. Enligt prognosen kommer antalet elever att minska med ytterligare elva elever innan 2022.

- Vi jobbar hårt för att skolan i Borlänge kommun ska vara likvärdig och hålla hög kvalitet, oavsett var man bor. Men det finns en gräns där det inte längre går att erbjuda den kvalitet eleverna har rätt till, tyvärr är det fallet för Idkerbergets skola, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

På grund av den lärarbrist som råder i hela landet är det svårt att rekrytera behöriga lärare, extra svårt är det till en liten skola som ligger långt utanför stadskärnan. Eftersom lärartätheten styrs av elevantalet är det heller inte möjligt att erbjuda lärare för samtliga ämnen på Idkerbergets skola. Det betyder att eleverna måste läsa flertalet ämnen på andra skolor. En annan konsekvens är att lärare på skolan får jobba mycket ensam, många gånger helt utan kollegialt stöd och utvecklande utbyte.

Tanken med att flytta verksamheten från Idkerberget till andra skolor i kommunen är att skapa bättre förutsättningar för kontinuitet i personaltillgång, både med behöriga lärare och annan stödpersonal kring eleverna. På en större skola blir verksamheten inte heller lika sårbar om en lärare blir sjuk eller slutar. Personalen får dessutom bättre möjlighet att täcka upp för varandra, samarbeta och utveckla undervisningen tillsammans.

- Självklart förstår vi att det här förslaget kan skapa oro och många frågor, framför allt hos vårdnadshavare till eleverna. Vi kommer att göra vårt yttersta för att möta upp och ha en förtroendefull dialog för att skapa en trygg övergång för eleverna, säger Monica Lundin (L).

Nästa steg

Vårdnadshavare till barn vid Idkerbergets skola fick under ett möte den 20 mars information om de planerade förändringarna. På mötet medverkade Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande, sektorchef Lars Walter och skolchef Ulrika Forssell. 

- Nästa steg, om nämnden beslutar att genomföra förändringen, är att erbjuda alla berörda familjer individuella möten med nuvarande rektor. Genom dialog och diskussion om skolval vill vi säkerställa att alla elever får en bra övergång till en ny skola, säger Ulrika Forssell, skolchef.

Beslut om flytt av verksamheten planeras att tas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 17 april. Planen är att förändringen ska genomföras till läsårsstarten i augusti 2019.