Förberedelser inför årets vårflod - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Förberedelser inför årets vårflod

Uppdatering 24 maj 2018: Vårfloden har nått sin kulmen.

Årets vårflod nådde sin kulmen under förra veckan och nivåerna har sedan dess sjunkit och börjat nå omkring normala nivåer. Risken för ras och skred i släntkanterna finns efter att vattnet har dragit sig undan, det samma kan gälla stabiliteten för bryggor och annat som kan ha påfrestats av vattnet. Iakttag också försiktighet för sådant som kan finnas under ytan i form av stockar och annat som kan ha fastnat på grund och liknande.

Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser bli extra belastade. Som fastighetsägare är det därför viktigt att du följer vårflodsutvecklingen och har beredskap för att skydda din egendom. 

Så här förbereder du dig inför vårfloden:

• Följ väderleksrapporten och ha koll på vattennivån, se information på länsstyrelsens webbplats om - Vattenläget.

• Ta reda på risken för översvämning där du bor, titta på översvämningskartor på länsstyrelsens webbsida - Kartor med områden som kan svämma över.

Förberedande åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas

• Flytta undan känsliga föremål.

• Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.

• Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.

• Kontrollera din försäkring – kontakta ditt försäkringsbolag. 

Om smältvatten inte får plats i VA-ledningarna kan det tränga in byggnader även om du inte bor vid vattendrag

• Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.

Läs mer på länsstyrelsens och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, (MSB) webbplatser och på DinSäkerhet.se och Krisinformation.se

23 april - vårfloden är igång

I mindre vattendrag har nivåerna redan börjat stiga och en varning klass 2 är utfärdad för mindre vattendrag. För Dalälven finns ännu ingen varning utfärdad.

Tänk på!

Risk för ras

När vattennivåerna sjunker undan efter en översvämning ökar risken för ras och skred. Marken är vattenmättad och grundvattennivån kan vara förhöjd efter snösmältningen. I en slänt vid vattendrag kan jämvikten rubbas när vattenytan sjunker och den mothållande kraften i slänten minskar samtidigt som portrycket i den vattenmättade jorden är förhöjt. Kontakta räddningstjänsten och kommunen om du upptäcker sprickor i marken, att träd börjat luta eller jordstycken lossnat och glidit ner i slänten. 

Läs mer på Länsstyrelsen Dalarna