Fortsatt god ekonomi i Borlänge kommun - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Fortsatt god ekonomi i Borlänge kommun

Borlänge kommun gör ett resultat på 40 miljoner kronor för 2017.

Resultatet är fortfarande preliminärt, men prognoserna från augusti förra året stämmer bra överens med det slutgiltiga resultatet. Årsresultatet är 10 miljoner bättre än budgeterat. Överskottet från 2017 ska bland annat täcka investeringar för de närmaste åren, som nya skolor, förskolor, bostäder, äldreboenden, omsorgsboenden och fritidsanläggningar, som exempelvis Maserhallen och ridhus. 

– Ordning och reda i ekonomin har varit en av majoritetens högst prioriterade frågor. Vi har haft utmaningar med driftbudgeten, men efter tre år tillsammans kan vi se att kommunen är på rätt väg mot en god ekonomi samtidigt som vi har lyckats behålla en väl fungerande välfärd. Borlänge kommer ha nya utmaningar i framtiden, men majoriteten har visat att vi tar ekonomiskt ansvar och att vi är redo för dessa utmaningar. Jag vill också tacka alla medarbetare i Borlänge kommun som gjort detta resultat möjligt, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Utvecklingen för de två stora nämnderna, barn- och bildning och omsorgsnämnden, fortsätter i en positiv riktning. Nämnderna arbetar fortlöpande med handlingsplaner och anpassning av verksamheterna för att hålla budgeten. 

Efter många års arbete har omsorgsnämnden vänt ett stort underskott till ett överskott. En del av åtgärderna har handlat om att kommunen fortare hittar boendeplatser i tid, vilket gör att antalet viten har minskat. 

– Det är ett historiskt ekonomiskt resultat för omsorgsnämnden. Detta är något som vi medvetet har jobbat för, eftersom vi ser ett ökat tryck på omsorgsnämndens verksamhet de kommande åren. Vi ska göra nya stora satsningar, därför behöver vi en fortsatt god kontroll på ekonomin, säger Anita Nordström (S), omsorgsnämndens ordförande. 

Detsamma gäller barn- och bildningsnämnden.

– För andra året i rad visar barn och bildningsnämnden ett positivt ekonomiskt resultat. Alla medarbetare har gjort ett bra jobb för att vi skulle nå detta resultat. Vi har många utmaningar i vår verksamhet och då är det bra att vi kan hålla oss inom den budget vi fått. Vi kommer nu att fortsätta arbetet med att få till ändamålsenliga lokaler. En av våra största utmaningar är kompetensförsörjningen, säger Mari Jonsson (S), barn- och bildningsnämndens ordförande. 

Under förra året stod Torsångs förskola och skola och Trollskogens förskola klara. Flera byggnationer pågår eller ska startas under det här året. Lärarutbildningskontraktet lanserades som en insats för att möta behovet av fler lärare. Kontraktet innebär att studenterna på lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna arbetar i skolan samtidigt som de studerar på en lägre studietakt. På programmet finns idag 14 blivande lärare som redan nu förstärker Borlänges skolor.

Kompetensförsörjning är och förblir framöver en stor utmaning i hela Sverige i takt med att den arbetsföra befolkningen minskar, samtidigt som befolkningen blir äldre. Arbetsmarknads- och socialnämnden, som har ansvar för sociala frågor, vuxenutbildning och arbetsmarknad, upplever ett ökat behov av stöd till Borlängebor. Därför kommer också flera satsningar i form av sociala investeringar att genomföras för att uppnå långsiktiga effekter som kan förebygga framtida kostnader.

– Det handlar om att investera i människor som kan minska det sociala och ekonomiska utanförskapet. En sådan investering är ”Samling för jobb”, med det övergripande målet att fler Borlängebor ska vara i egen försörjning. För att nå dit är det viktigt att långtidsarbetslösheten minskar. Kommunens utmaning till näringslivet, ”Dubbelt upp”, är ett exempel på hur vi kan få fler i jobb. 240 personer har fått jobb sedan starten i september, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Det slutgiltiga resultatet för Borlänge kommuns ekonomi meddelas i kommunfullmäktige den 10 april när årsredovisningen tas för beslut.