Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 20 november

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 20 november, klockan 13.30, i Stadshusets sessionssal. Sammanträdet TV-sänds även direkt på webben.

Arbetsordning 

1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering
2. Inkomna medborgarförslag
3. Revisionen informerar
4. Antagande av huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder
5. Antagande av reglemente för kommunstyrelse
6. Antagande av reglemente för barn- och utbildningsnämnd
7. Antagande av reglemente för omsorgsnämnd
8. Antagande av reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd
9. Antagande av reglemente för socialnämnd
10. Antagande av reglemente för miljönämnd
11. Antagande av reglemente för samhällsbyggnadsnämnd
12. Antagande av reglemente för kultur- och fritidsnämnd
13. Antagande av reglemente för valnämnd
14. Antagande av nytt pensions- och omställningsavtal för förtroendevalda

15. Revidering av arvodesreglemente för förtroendevalda
16. Fastställande av kommunalskatt för Borlänge kommun för år 2019
17. Antagande av Avfallstaxa
18. Godkännande av AB Stora Tunabyggens förvärv av fastigheten Edvard 1
19. Aktualitetsförklaring 2018 Översiktsplan FalunBorlänge
20. Aktualitetsförklaring 2018 för Samordnad översiktlig planering Falun och Borlänge – översiktsplan för området mellan städerna
21. Aktualitetsförklaring 2018 Översiktsplan för del av Borlänge kommun Solbacka-Färjenäs
22. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter
23. Revisorer, antal revisorer, val av revisorer samt ordförande och vice ordförande för perioden 2019-01-01 till och med när uppdraget är slutfört det femte året efter valet (2023) när revisorerna har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet

24. Kommunstyrelsen, antal ledamöter och ersättare, val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2018-11-21 — 2022-12-31
25. Barn- och utbildningsnämnden, antal ledamöter och ersättare, val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2019-01-01—2022-12-31
26. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, antal ledamöter och ersättare, val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2019-01-01—2022-12-31
27. Socialnämnden, antal ledamöter och ersättare, val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2019-01-01—2022-12-31
28. Omsorgsnämnden, antal ledamöter och ersättare, val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2019-01-01—2022-12-31
29. Kultur- och fritidsnämnden, antal ledamöter och ersättare, val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2019-01-01—2022-12-31
30. Miljönämnden, antal ledamöter och ersättare, val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2019-01-01—2022-12-31
31. Samhällsbyggnadsnämnden, antal ledamöter och ersättare, ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2019-01-01—20228-12-31
32. Valnämnden, antal ledamöter och ersättare, ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2019-01-01—20228-12-31
33. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, ledamot och ersättare för perioden 2019-01-01—2022-12-31
34. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, ledamot och ersättare för perioden 2019-01-01—2022-12-31
35. Språktolknämnden i Dalarna, ledamot och ersättare samt ordförande för perioden 2019-01-01—2022-12-31
36. Hjälpmedelsnämnden Dalarna, ledamot och ersättare för perioden 2019-01-01—2022-12-31
37. Gemensam överförmyndarnämnd, ledamot och ersättare samt ordförande för perioden 2019-01-01—2022-12-31


38. Val av Gode män enligt fastighetsbildningslagen – jord- och skogsbruksfrågor för perioden 2018-10-15—2022-10-14
39. Val av Gode män enligt fastighetsbildningslagen – tätortsförhållanden för perioden 2018-10-15—2022-10-14
40. Val av lekmannarevisorer och revisorsersättare vid bolagsstämmor från och med ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023
41. AB Borlänge Energi, ledamöter och personlig ersättare samt ordförande och vice ordförande i styrelsen för tiden från årsstämma efter valår (2019) till och med årsstämma efter valår (2023)
42. AB Borlänge Energi Elnät, ledamöter och personlig ersättare samt ordförande och vice ordförande i styrelsen för tiden från årsstämma efter valår (2019) till och med årsstämma efter valår (2023)
43. AB Stora Tunabyggen, ledamöter och personlig ersättare samt ordförande och vice ordförande i styrelsen för tiden från årsstämma efter valår (2019) till och med årsstämma efter valår (2023)
44. Borlänge Studentbostäder AB, ledamöter och personlig ersättare samt ordförande och vice ordförande i styrelsen för tiden från årsstämma efter valår (2019) till och med årsstämma efter valår (2023)
45. Tunabyggen Fastighets AB, ledamöter och personlig ersättare samt ordförande och vice ordförande i styrelsen för tiden från årsstämma efter valår (2019) till och med årsstämma efter valår (2023)
46. Fastighets AB Hushagen, ledamöter och personlig ersättare samt ordförande och vice ordförande i styrelsen för tiden från årsstämma efter valår (2019) till och med årsstämma efter valår (2023)
47. Maserhallen AB, ledamöter och personlig ersättare samt ordförande och vice ordförande i styrelsen för tiden från årsstämma efter valår (2019) till och med årsstämma efter valår (2023)
48. AB Dalaflyget, ledamöter och personlig ersättare i styrelsen för tiden från årsstämma efter valår (2019) till och med årsstämma efter valår (2023)
49. Dala Airport AB, ledamöter och personlig ersättare i styrelsen för tiden från årsstämma efter valår (2019) till och med årsstämma efter valår (2023)
50. Falun Borlänge-regionen AB, ledamöter och ersättare i styrelsen för tiden från årsstämma efter valår (2019) till och med årsstämma efter valår (2023)
51. Räddningstjänsten Dala Mitt, ledamöter och ersättare i styrelsen för perioden 2019-01-01—2022-12-31
52. Finsam, ledamot och ersättare i samordningsförbund för tiden 2019-04-01—2023-03-31
53. Stiftelsen Framtidsmuséet, ledamöter och ersättare i styrelsen samt ordförande och vice ordförande för tiden 2019-01-01 – 2022-12-31

54. Val av kommunalråd och oppositionsråd för tiden från och med 2018-11-21 till och med 2022-12-31
55. Ordning för inkallande av ersättare för perioden 2018-11-21 – 2022-12-31
56. Svar på medborgarförslag om att öppna en ny fritidsgård vid Maserhallen
57. Svar på medborgarförslag om gratis, subventionerat pris att bada i Maserhallen
58. Svar på medborgarförslag att Borlänge kommun blir bättre på att ta till vara möblemang inom skolan
59. Svar på motion från (M) Sjupunktsprogram för lärare i Borlänge
60. Svar på motion från (M) om att Borlänge kommun utreder och genomför införande av bidragsrobot
61. Svar på motion från (M) om etableringslån till nyanlända flyktingar
62. Svar på motion från (V) om att införa 6 timmars arbetsdag på Åkershem
63. Svar på motion från (M) om traineeprogram inom äldreomsorgen i Borlänge
64. Svar på motion från (KD) om utbildning för undersköterskor
65. Kvartalsredovisning av ej verkställda beslut andra kvartalet 2018, omsorgsnämnden
66. Interpellationer/frågor
67. Inkomna motioner
68. Valärenden
69. Delgivningar

Sammanträdet webbsänds via länken nedan.

Närradiosändning på 98,6 MHz.