Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 17 oktober

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 17 oktober, klockan 13.30, i Stadshusets sessionssal. Sammanträdet TV-sänds även direkt på webben.

Arbetsordning 

1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering
2. Inkomna medborgarförslag
3. Revisionen informerar
4. Nämndernas återrapportering till kommunfullmäktige
Tema: Borlänges miljöpåverkan har minskat/miljöplanen
5. Tertialbokslut augusti med helårsprognos 2017
6. Antagande av detaljplan för fastigheterna Föreningen 1-5 och Borlänge 43:18
7. Revidering av boendeplan för äldre 2017-2033

8. Svar på medborgarförslag om att utnyttja pumpstationer i närheten av vägar, cykelvägar som offentliga toaletter
9. Svar på medborgarförslag avseende belysning längs promenadstråket Älvrundan
10. Svar på medborgarförslag om en träffpunkt för unga vuxna med drog- och alkoholfri verksamhet
11. Svar på medborgarförslag om förändring av nattpatrullen

12. Svar på medborgarförslag om att ta vara på den mat som slängs varje dag på skolor och matbutiker och ge bort till ex. Riastugan
13. Svar på medborgarförslag om övergångsställe korsningen Åkermansgatan/Kvarnsvedsvägen
14. Kvartalsrapportering av ej verkställda beslut andra kvartalet 2017, individ- och familjeomsorgen

15. Interpellationer/frågor
16. Inkomna motioner
17. Valärenden
18. Delgivningar

Sammanträdet webbsänds via länken nedan.

Närradiosändning på 98,6 MHz.