Medborgarlöfte om Trygghetsvärdar i Borlänge - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Medborgarlöfte om Trygghetsvärdar i Borlänge

Nu är det nya medborgarlöftet mellan Borlänge kommun och lokalpolisområde Borlänge klart.

Borlänge kommuns och Polisens medborgarlöfte handlar om att lyssna på vad de som bor och arbetar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöftet innebär att Borlänge kommuns Trygghetsvärdar ska arbeta med att stödja och vägleda unga som finns i eller riskerar att hamna i ett utanförskap. Målsättningen för Borlänges områdespoliser är att komma närmare Borlängebon och de kommer i första hand att arbeta i bostadsområdena Bullermyren, Tjärna Ängar och Jakobsgårdarna.

Medborgarlöftet undertecknades av Mats Lagerblad, lokalpolisområdeschef och Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen och det lokala brottsförebyggande rådet.

– Erfarenhet visar att vi måste finnas på plats där ungdomar rör sig för att bygga relationer och bidra till ett tryggare samhälle. Trygghetsvärdarna kompletterar Borlänges övriga verksamheter och samverkar med bland annat fältarbetare, socialtjänsten och Polisen, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen och det lokala brottsförebyggande rådet.

– Vi har haft områdespoliser i de aktuella delarna av västra Borlänge under flera års tid och det är viktigt att vi är uthålliga i detta. Att komma nära medborgarna betyder inte bara att vi är där rent fysiskt utan även om att öka förtroendet för polisen bland medborgarna, säger Mats Lagerblad, lokalpolisområdeschef för Borlänge.

Borlänge kommun och Polisens samarbete kommer ske fortlöpande med avstämningar vid möten i det lokala brottsförebyggande rådet och genom de lägesbilder som tas fram regelbundet inom ramen för EST (effektiv samverkan för trygghet), där bland andra kommunen, Polisen och Tunabyggen ingår.

– Vi kommer fortsatt att behöva lösa akuta frågor, men det vi framför allt måste göra är att arbeta långsiktigt. Det innebär att vi ska arbeta för jämlik hälsa, jämlikt lärande och jämlik trygghet, säger Jan Bohman (S).

Som ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet kommer han att driva frågor utifrån programförklaringen för insatser åren 2018–2019.

Trygghetsvärdarna i Borlänge

Trygghetsvärdarna arbetar uppsökande, behovsorienterat och kan göra snabba insatser. God kunskap om ungas situation i Borlänge, samt ett stort kontaktnät med olika aktörer gör att de klarar av att hantera många olika situationer.

 

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Källa: polisen.se

Programförklaring för trygghet i Borlänge kommun 2018–2019

Målet är att Borlänge ska vara en levande och trygg plats att bo och arbeta i.

Trygghetsskapande insatser görs på många områden samtidigt. Det handlar om både omedelbara insatser och långsiktigt arbete för ett mer jämlikt Borlänge. Vi i Borlänge kommun fördjupar vårt samarbete med Polisen och andra nyckelaktörer. Genom regelbundna träffar får vi en gemensam lägesbild, där vi effektivt kan leda om resurser till där de behövs som mest. 

Det här är insatser som ordförande för Borlänges lokala brottsförebyggande råd vill driva 2018–2019.   

Samverkan med polisen genom medborgarlöftet om Trygghetsvärdar

Trygghetsvärdarnas skapar trygghet bland unga på andra arenor än skolan. Deras arbete är såväl relationsbyggande som gränssättande. De arbetar uppsökande, behovsorienterat och kan göra snabba insatser. God kunskap om ungas situation i Borlänge, samt ett stort kontaktnät med olika aktörer gör att de klarar av att hantera många olika situationer.

Effektiv samordning av trygghet (EST)

Varannan vecka stämmer Borlänge kommun tillsammans med andra samhällsbärande funktioner av för en aktuell och gemensam lägesbild. Utifrån lägesbilden beslutas nödvändiga insatser för att stävja oroligheter och brottslighet. Syftet med EST är att skapa ett beslutsstödsystem för att styra aktörernas resurser rätt.

Medborgardialog

Borlängeborna ska uppleva att deras åsikter, kunskaper och behov tas till vara i samhällsutvecklingen, dels för att skapa ett ökat förtroende för det politiska systemet, dels för att ge kommunen ett bättre beslutsunderlag. Där fyller medborgardialoger en viktig funktion. Av erfarenhet och undersökningar vill en stor del av medborgarna vara delaktiga och diskutera samhällsfrågor, men gör inte det av olika anledningar. Man vet också att valdeltagandet i Sverige fördelar sig ojämnt, och det är ofta samma personer och grupper som deltar på olika sätt. Medborgardialog kan där vara en metod för att nå fler och göra en större grupp människor delaktiga i samhällsbygget. Det kan också vara ett sätt att fånga upp ett befintligt samhällsengagemang. Medborgardialog ställer stora krav på förtroendevalda och tjänstepersoner. Eftersom att syftet är att Borlängebornas åsikter och behov ska lyftas fram innebär det att beslutsfattare måste ha hög flexibilitet och öppenhet och låta Borlängebons röst vara prioriterad. Medborgardialog ska alltid genomföras med Borlängebons perspektiv i fokus, genom att ta till vara på Borlängebornas engagemang ökar också tilliten och förtroendet för Borlänge som organisation.

Ökad samverkan med civilsamhället

Alla goda krafter behövs och kommunen kan ta rollen som mentor för utvecklingen av hållbara föreningsdrivna verksamheter, men fler behöver engagera sig. Borlänge kommun och civilsamhället kan tillsammans skapa ett hållbart samhälle, därför utmanar Borlänge kommun civilsamhället att ta fler initiativ.

Trygg miljö för resenärer med Cityvärdar

Borlänge kommun, Jernhusen, Trafikverket och Dalatrafik satsar gemensamt på verksamheten med Cityvärdar. Deras främsta uppgift är att bidra till trygghet och en trevlig miljö för resenärer på Resecentrum. De informerar och ser till att lokalerna är trivsamma. Resultatet av deras arbete visar sig i de positiva omdömen som ges i Jernhusens resenärsundersökningar, där Borlänge ligger i topp tillsammans med Stockholm och Malmö. Cityvärdarna rör sig även i centrum.

Trygga miljön för näringsidkare i Borlänge kommun

Näringsidkare och Polisen har enats om programmet ”Skydd mot rån i handeln”. Det handlar om 13 rånförebyggande punkter, som rätt genomförda kan öka säkerheten för de anställda. Certifiering av programmet görs av en besiktningsman. Borlänge kommun ska erbjuda samtliga näringsidkare i kommunen att säkerhetscertifiera sig.

Trygga yttre miljöer i Borlänge

Borlänge kommun arbetar med trygghetsvandringar för att identifiera otryggheter runt om i kommunen. Trygghetsvandringarna resulterar i en handlingsplan med nödvändiga åtgärder.

Trygghetsvandringar i sociala medier

Borlänge kommun ska arbeta för att skapa en tryggare digital miljö för Borlängeborna genom att öka närvaron på webben och sociala medier.

Kameror och ordningsvakter

Borlänge kommun ska undersöka möjligheterna att använda kameror och ordningsvakter på de platser i Borlänge där det är störst behov.

Trygghetsapp

Borlänge kommun ska undersöka möjligheterna om att skapa en lösning som innebär att Borlängebor enkelt kan anmäla företeelser som skapar otrygghet för att kommunen och Borlänge Energi ska kunna åtgärda.

Stöd för föräldrar

Borlänge kommun ska i samverkan med skolan, socialtjänsten och elevhälsan erbjuda föräldrastöd utifrån evidensbaserade metoder.

Människan bakom uniformen (MBU)

Borlänge kommun vill upprätta naturliga kontakter och flera vänskapsband, men framförallt skapa en förståelse som är genuin för såväl de tjänstgörande aktörerna som för kommunens unga. MBU är en samarbetsutbildning som kommunen genomför tillsammans med samhällsstödjande yrken. Tolv ungdomar får möjligheten att två gånger per år utöva de olika yrkena på nära håll tillsammans med aktörerna. Målet är att skapa naturliga möten, utveckla förståelse och acceptans för varandra och rollerna i samhället.

Fortsatt satsning på Sommarskola

Borlänge kommun erbjuder sommarskolan under sex veckor för att ge elever i årskurs 6–9 och gymnasiets Introduktionsprogram möjlighet att nå kunskapskraven och behörighet att söka nationella gymnasieprogram. Syftet med fritidsaktiviteter efter avslutade lektioner är att motverka social oro, erbjuda en värdefull fritid och stärka elevernas självförtroende. För elever i årskurs 4–5 finns fritidsaktiviteter under förmiddagstid i sex veckor.