Borlänge kommuns logotyp

Publicerad: 07 maj 2020

Kommentar kring ärende som hanterats av Borlänge kommuns socialtjänst

Borlänge kommun har de senaste dagarna fått många reaktioner på ett ärende som socialtjänsten hanterat under våren, det gäller en orosanmälan för ett barn.

Borlänge kommun har de senaste dagarna fått många reaktioner på ett ärende som socialtjänsten hanterat under våren, det gäller en orosanmälan för ett barn. Sekretesslagstiftningen innebär att kommunen inte får kommentera eller diskutera det aktuella ärendet med andra än de som ärendet gäller. Av den anledningen kan kommunen bara kommentera hanteringen av ett sådant här ärende i generella termer:

  • När en orosanmälan inkommer till kommunen påbörjas handläggningen omgående. I de fall det finns misstanke om våld görs först en bedömning om omedelbart skydd behövs, det sker innan utredningen/handläggningen startas. I övriga fall görs en förstahandsbedömning innan själva utredningen påbörjas.
  • Under utredningen utgår vi alltid från barnets behov och vi arbetar efter en vedertagen modell – BBIC (Barnets Behov I Centrum). Modellen är en nationellt använd modell för att utreda och följa upp barns behov. I utredningen kartläggs barnets behov och vårdnadshavarens förmåga. Om det är möjligt för vi också dialog med barnets övriga släktingar, BVC och förskola/skola. Den bild som framkommer under utredningen ligger sedan till grund för en samlad bedömning.
  • Om det i den samlade bedömningen visar sig att det verkar finnas brister i barnets omvårdnad föreslår socialtjänsten olika insatser. Detta sker i dialog med vårdnadshavaren och kan till exempel vara familjebehandling, få en kontaktfamilj eller en annan insats som kan hjälpa barnet och vårdnadshavaren. I de allra flesta fall handlar det om att aktivera det nätverk som finns i barnets naturliga vardag.
  • Om vårdnadshavaren tackar nej till föreslagna insatser och det fortsatt finns oro för barnet kan tvångsinsatser bli aktuella. Grunden för en tvångsinsats är alltid att säkra en fungerande och trygg miljö för barnet på kort och på lång sikt.
  • Utredningen avslutas sedan med eller utan insats. Socialtjänsten kan följa upp ärendet, även om själva utredningen är avslutad.
  • När ett barn riskerar att fara illa berörs många starkt – det är en bra och högst naturlig rektion. Enligt lag är vissa yrkesroller, till exempel lärare och vårdpersonal, skyldiga att göra en orosanmälan. En orosanmälan kan också göras av en privatperson, som kan vara anonym (om man inte uppger vem man är). Privatpersoner kommer inte få återkoppling om hur ärendet går, däremot kan de anmälningsskyldiga grupperna få det.)

Under år 2019 inkom drygt 3000 orosanmälningar till Borlänge kommuns socialtjänst. I det nu aktuella ärendet har vi under de senaste dagarna tagit emot över 1 100 nya anmälningar. Enligt lag ska varje anmälan handläggas enskilt, även om det rör ett samma ärende. Det har bidragit till att vi har en mycket ansträngd situation som tyvärr riskerar att påverka vår möjlighet att ta hand om andra ärenden.

Borlänge kommun har haft kontakt med den organisation som uppmärksammande ärendet under den gångna helgen. Det förekommer många kommentarer i sociala medier och för att inte exponera berörda personer mer ber vi att man undviker all känslig information och sådan som gör det möjligt att identifiera personer.

Om man vill klaga på ett beslut så finns information om hur man går tillväga här: https://www.borlange.se/omsorg-och-hjalp/klagomal-och-synpunkterlänk till annan webbplats.

Borlänge kommun hanterar varje år många barnärenden och omfattande utredningar. Vi har alltid barnets bästa i fokus och arbetar enligt gällande lagar och regler för att kunna ta väl underbyggda beslut. Vi har fullt förtroende för våra medarbetare och chefer inom socialtjänsten och det svåra arbete de utför.

Lotta Olsson, chef barn- och ungdomsenheten
Tomas Ahlin, socialchef
Lars Walter, chef bildningssektorn
Åsa Granat, kommundirektör