Borlänge kommun

Kommentar kring ärende som hanterats av Borlänge kommuns socialtjänst

Sveriges television publicerade igår ett inslag om ett barnärende i Borlänge kommun. Borlänge kommun kommenterar och förtydligar här några av de punkter som tas upp i inslaget.

Kommunen får inte kommentera eller berätta något om det enskilda ärendet på grund av offentlighets- och sekretesslagen, som är till för att skydda de berörda personernas integritet. Därför kan vi heller inte bemöta allt som nämns i inslaget.

Borlänge kommun hanterar varje år många barnärenden, gör omfattande utredningar och genomför/beslutar om åtgärder utifrån den samlade bild som utredningarna ger. Kommunen arbetar efter en vedertagen modell – BBIC (Barnets Behov I Centrum) – som är en nationellt använd modell för att utreda och följa upp barns behov. Barnets bästa är alltid i fokus och vi arbetar enligt gällande lagar och regler för att kunna ta väl underbyggda beslut. Ett beslut i ett sådant här ärende fattas inte av en ensam handläggare.

– Socialnämnden är väl insatt i detta ärende och följer det. Socialtjänsten hanterar många svåra, komplexa ärenden och jag har fullt förtroende för det sätt verksamheten sker på, säger Kenneth Persson (S), ordförande i socialnämnden.

Om en privatperson är missnöjd med ett ärende som hanterats av socialtjänsten finns möjligheten att lämna klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO kan då besluta att göra en tillsyn för att granska hur ärendet har handlagts.

I detta ärende har klagomål inkommit till IVO och till JO (Justitieombudsmannen) och handläggs nu.

Medias granskning av ärendet

Media har en viktig roll i att granska och ge insyn i offentlig verksamhet. Borlänge kommuns ståndpunkt är att vi ska underlätta medias arbete och respektera medarbetares och andras rätt att fritt kommunicera med medier. Socialtjänsten får inte ha åsikter om när en person som berörs av ett ärende vill tala med media. Däremot har socialtjänsten ansvar att skydda berörda personer och i detta fall förekom en längre diskussion om vad som i det här fallet bedömdes bäst för barnet. Valet att tala med media är alltid den enskildes beslut.

Kommunen får ibland en begäran om att lämna ut material som rör socialtjänstärenden. Då görs en bedömning, en så kallad menprövning, om det kan vara till skada för de personer som berörs att lämna ut uppgifterna. Kommunen har inget egenintresse i att inte lämna ut begärt material. Däremot tas alltid hänsyn till barnets intressen.

– Som högst ansvarig för verksamheten välkomnar jag både granskning och diskussion om hur barns rättigheter och intressen bäst tas tillvara. Socialtjänsten arbetar med sådana frågor varje dag och gör bedömningar om vilka åtgärder som krävs utifrån vad vi bedömer blir bäst för barnet, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn i Borlänge kommun.

Detta är ett pågående ärende som socialtjänsten i Borlänge kommun fortsätter att hantera. Borlänge kommun utreder de klagomål som inkommit enligt gällande rutiner och följer de anmälningar som gjorts till JO och IVO.