Planer för nya bostäder - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Planer för nya bostäder

Borlänge kommun har beslutat att gå vidare och planera för nya bostäder i Ovandal och Tomnäs, samt teckna ett exploateringsavtal med Skanska BoKlok för nya bostäder i Kvarnsveden.

För att möta bostadsbehoven jobbar Borlänge kommun tillsammans med kommunala och privata byggaktörer för satsningar som möjliggör 1500 nya bostäder perioden 2016–2019. En del i arbetet är att förbereda områden runt om i Borlänge för bostadsbyggande.

– Borlänge ska vara Sveriges byggvänligaste stad. Det här är ett viktigt steg för att skapa förutsättningar för ett växande Borlänge. Områdena har stor potential och vi är glada över att kunna sätta igång planeringen för dem, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande. 

Den föreslagna bebyggelsen för Ovandal och Tomnäs bedöms stämma överens med Översiktsplan FalunBorlänge, som bland annat anger att utbyggnaden av städerna med helt nya bebyggelseområden ska ske i riktning mot varandra och väster om Runn. 

14 bostäder i Ovandal

AB Stora Tunabyggen har ansökt om planbesked för att få omvandla den gamla skoltomten till ett bostadsområde med parhus och radhus i två våningar. 

På fastigheten finns idag en byggnad som tidigare inrymt Albäcks skola. Skolan rivs till förmån för cirka 14 nya bostäder. Under planprocessen blir det viktigt att ta fasta på utformning och anpassning till landskapet och den lokala byggnadstraditionen, bland annat material- och kulörval på tak och fasad.   

17 lägenheter i Tomnäs

Belo Elektriska AB har ansökt om planbesked för att uppföra bostadsbebyggelse på fastigheten Tomnäs.

På fastigheten finns idag en byggnad som tidigare inrymt en skola. Ansökan handlar om att renovera skolbyggnaden och bygga om till nya bostäder i ett radhus och ett parhus. Det totala antalet lägenheter är än så länge inte helt klarlagt eftersom man behöver utreda placeringen av det nya radhuset och parhuset närmare, men det kan handla om upp till 17 nya lägenheter.

Det är viktigt att ta fasta på utformning och anpassning till landskapet och byggnadstradition. Kommunens plan- och markkontor bedömer att en detaljplan behöver pröva lämpligheten av den föreslagna bostadsbebyggelsen, bland att strandskyddet och friluftslivets intressen utreds. 

Kvarnsveden

Plan- och markkontoret håller på att ta fram en detaljplan för bostadsändamål på området norr om Kyrkvärdsgatan i Kvarnsveden. 

På byggnadsnämnden i juni 2018 finns ett förslag om att anta detaljplanen. Plan- och markkontoret har sedan tidigare tecknat en avsiktsförklaring med Skanska BoKlok om bostäder på området och nu ska ett exploateringsavtal tecknas där kostnader och ansvar i samband med genomförandet av detaljplanen regleras.