Satsning på en digital skola för alla - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Satsning på en digital skola för alla

Borlänge kommun får 4,5 miljoner kronor av Ljungbergsfonden för att stärka den digitala kompetensen bland elever och personal i kommunens skolor och förskolor.

2047 Science Center och Borlänge kommuns skolor har i flera år haft ett nära samarbete. Ljungbergsfondens investering gör det möjligt att utöka detta samarbete för att utveckla de digitala kunskaperna inom kommunens skolor och förskolor.

– Genom Ljungbergsfondens investering kan vi i ännu större utsträckning dra nytta av den spetskompetens som finns hos 2047 Science Center, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn i Borlänge kommun.

I Borlänge är 2047 Science Center en unik tillgång för både elevers och medarbetares lärande. De är inte minst ett mycket värdefullt stöd i arbetet med att uppfylla målen i regeringens strategi för digitalisering av skolväsendet. Strategin handlar om att lyfta de digitala kunskaperna på alla nivåer – bland barn och elever men också hos medarbetare och beslutsfattare.

– Vi har påbörjat en treårig satsning där alla elever i grundskolan ska få tillgång till en egen dator att använda i skolarbetet. Med en likvärdig tillgång till datorer blir det lättare för skolan att använda digitala verktyg och utveckla elevernas digitala kompetens. I förlängningen handlar digital kompetens om att kunna vara delaktig och påverka i samhället, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.

Medarbetarna i kommunens skolor och förskolor ska få kontinuerlig fortbildning som rör digitalisering, till stor del genom 2047 Science Center.

Fakta

SkolDigiplan – handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

2017 fattade regeringen ett beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. En målsättning för strategin är att alla barn, elever och personal ska utveckla adekvat digital kompetens. De ska också ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten. Borlänge kommun har lagt upp en lokal plan för att möta de nationella målen. En konkret del av planen är utrullning av datorer och digitala verktyg.

http://skoldigiplan.se/


Ljungbergsfonden

Ljungbergsfondens uppdrag och mål är ”att skapa möjligheter för barn och ungdomar att utbilda sig och skaffa spetskompetens inom naturvetenskap, teknik och entreprenörskap i syfte att kunna ta ansvar för sin egen utveckling och aktivt kunna delta i samhällsutvecklingen”. Investeringen till Borlänge kommun är 4,5 miljoner och ger möjlighet till ökade insatser för kompetensutveckling och utveckling av undervisning.

https://ljungbergsfonden.se/

 

Samarbete mellan Borlänge kommun och 2047 Science Center

2047 Science Center erbjuder varje läsår ett speciellt framtaget program med aktiviteter för elever och medarbetare i kommunens skolor. Läs mer om skolprogrammet på 2047 Science Centers egen sida.

https://www.2047.nu/borlangeskolor