Skolan är en angelägenhet för hela Borlänge - Borlänge kommun
Borlänge kommun
Servicecenter
0243-740 00
Telefontid: 08.00-16.30, måndag-fredag
Dela sidan på sociala medier

"Skolan är en angelägenhet för hela Borlänge"

Levnadsvillkor har en avgörande betydelse för hur barn och ungdomar mår och når kunskapsmålen i skolan. Borlänge kommun har en stor utmaning i att öka likvärdigheten.

Borlänge kommun genomförde en kartläggning och behovsanalys av den sociala hållbarheten i Borlänge under 2017. Resultatet visar att det finns stora skillnader och ojämlika förutsättningar mellan Borlängebor.

– Nu har vi en samlad helhetsbild. Vi är medvetna om sambanden mellan skolresultat och skillnader i föräldrarnas levnadsvillkor, skolsystemets utformning och faktorer som ursprung och kön. Utvecklingen har under många år gått åt fel håll och det är vår uppgift att se till att ungas bakgrund och livsvillkor inte avgör hur det kommer gå i skolan, säger Mari Jonsson, ordförande i Barn- och bildningsnämnden i Borlänge kommun.

De flesta elever, på många av skolorna, når kunskapsmålen och har behörighet till gymnasiet, men att det finns skolor där endast hälften av eleverna får behörighet. Kommunen och – framför allt – alla medarbetare inom skolan, jobbar hårt för att skapa lösningar som minskar skillnaderna

– Vi har identifierat våra största utmaningar och vad vi behöver göra för att ge våra elever en mer likvärdig utbildning. Idag finns det tydliga skillnader mellan olika skolor och bostadsområden. En av prioriteringarna är fler behöriga lärare i skolan, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn i Borlänge kommun.

Hemmiljön och skolan är extra prioriterad, eftersom vårdnadshavarnas situation påverkar elevernas möjlighet att må bra, känna sig trygga och nå kunskapsmålen.

Borlänge kommun har inledningsvis, för år 2018, beviljats 8,8 miljoner av Tillväxtverket för arbetet ”mot segregation och för ökad jämlikhet”. Största delen går till insatser i skolan. Bland annat genom att samla olika kompetenser i team från exempelvis skolan, elevhälsan, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, vårdnadshavare, fritidsgårdar, civilsamhället och näringslivet.

I ett första skede kommer två skolor i Borlänge ha teamen på plats utifrån skolans och individens behov och förutsättningar.

– Vi ska bli riktigt bra på att möta elever som behöver särskilt stöd och insatser. Det ska vi göra genom att i ett tidigt skede kunna jobba över gränserna i kommunens verksamheter tillsammans med civilsamhället. Skolan är en angelägenhet för hela Borlänge, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn i Borlänge kommun.

 

Länk Tillväxtverket
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/stod-for-att-utveckla-kommuner/motverka-segregation.html