Tack alla deltagare i medborgardialogerna - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Tack alla deltagare i medborgardialogerna

Det senaste året har vi genomfört tre medborgardialoger med Borlängebor. Nu vill vi passa på att tacka alla deltagare och berätta mer om vårt arbete med medborgardialog.

Medborgardialog – ett demokratiskt verktyg

Att säkerställa medborgarnas inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommunen. Delaktighet och inflytande är nödvändigt för att skapa tillit till det demokratiska systemet, och det är också en viktig förutsättning för att kunna skapa ett hållbart samhälle.

Man vet genom undersökningar att en stor del av medborgarna vill vara delaktig och diskutera samhällsfrågor, men av olika anledningar inte gör det. Man vet också att valdeltagandet i Sverige fördelar sig ojämnt, och det är ofta samma personer och grupper som deltar på olika sätt. Medborgardialog kan vara en metod för att nå fler, och göra en större grupp människor delaktiga i samhällsbygget. Det kan också vara ett sätt att fånga upp ett befintligt samhällsengagemang.

En medborgardialog kan genomföras på många olika sätt. Borlänge kommun har genomförd medborgardialoger både genom gruppdiskussioner, så kallade ”runda bords-samtal” och i digital form. I maj genomfördes Sveriges första medborgardialog i ett digitalt samtalsrum. Genom att erbjuda olika former av medborgardialog hoppas kommunen kunna nå en större del av Borlängeborna och möta medborgare på olika sätt.

Borlänge kommuns arbete med medborgardialog

Arbetet med medborgardialog är pågående i flera andra nämnder. I januari genomförde bland annat barn- och bildningsnämnden en egen medborgardialog tillsammans med trettio elever, fördelat med fyra till sju elever från vardera av kommunens sex gymnasieskolor. Dialogen riktade fokus mot ungdomars känsla och uppfattning om deras vilja och möjligheter att vara delaktiga och kunna påverka politiska beslut.

Kommunstyrelsen har genomfört två olika typer av medborgardialoger under samma tema – trygghet, med särskilt fokus på kvinnor. Två olika målgrupper har varit i fokus, studenter och kvinnor i åldersgruppen 35-44 – en av de grupper enligt Statistiska Centralbyråns medborgarenkät som uppger lägst värden kopplat till trygghet. Medborgardialogen gentemot studenter genomfördes i november 2017 på Tenoren i samarbete med Dalarnas Studentkår. Deltog gjorde ett antal studenter, politiker och tjänstepersoner. I maj 2018 genomfördes en digital medborgardialog där kvinnor i åldersgruppen 35-44 inbjöds att delta. Medborgardialogen genomfördes via Connect, en digital samtalsplattform tillhandahållen av Högskolan Dalarna. Medborgardialogen var den första i sitt slag i Sverige, innan annan har tidigare genomfört en medborgardialog med gruppdiskussioner genom ett digitalt samtalsrum på det viset. 

Vad visade medborgardialogerna?

I medborgardialogerna om trygghet framkom att deltagarna hade liknande bilder över trygghet i Borlänge. Vissa av deltagarna berättar att de upplever sig otrygga i Borlänge, samtidigt som andra menar att de överlag känner sig trygga i staden. Områden som var återkommande i diskussionerna mellan medborgarna och politikerna är utomhusmiljö, kön, rasism, trafik, barnomsorg och skola, barn och ungdomar, föräldraskap, delaktighet och demokrati. Deltagarna inkom med många kloka förslag på åtgärder som kan öka den upplevda tryggheten i vår stad. Bland annat framfördes:

 • Det är viktigt att få bort ungdomar från gatorna, kommunen behöver erbjuda fler ungdomsaktiviteter.
 • Trafik behöver vara mer anpassad till fotgängare och cyklister. Fler gångpassager och övergångsställen efterfrågas. Inrätta en cykelpool!
 • Ökad belysning skulle öka trygghetskänslan, gågator behöver vara mer belysta.
 • Det finns behov av fler samverkansformer mellan föräldrar (särskilt mödrar) och skola.
 • Mer information och utbildning om trygghetsfrågor, värdegrund och tolerans efterfrågas. Inför studiecirklar om hur vi kan arbeta vidare med frågorna!
 • Föräldrar behöver mer kunskap om hur kommunen fungerar. Idag lever föräldrar i en rädsla för socialtjänsten, det behöver vi arbeta med!
 • I bostadsbyggande efterfrågas fler blandande områden, blanda olika typer av bostäder.
 • Fler politikerbesök i olika bostadsområden önskas, deltagarna vill fortsätta diskutera med politikerna om trygghet, aktiviteter och hur vi kan skapa naturliga umgängesytor i vår stad.
 • Genom att bjuda in till dialogforum och sprida information om hur medborgare kan påverka beslut som fattas ökar vi demokratin!

 

Vad gör vi nu?

Alla Borlänge kommuns politiska nämnder har fått i uppdrag att genomföra medborgardialoger. Förhoppningen är att många fler Borlängebor genom medborgardialog får komma till tals och samtala med kommunens ledande politiker. Under tiden arbetar Borlänge vidare med det material som inkommit i trygghets-dialogerna. Bland annat är följande redan på gång eller redan genomfört: 

 • Bildningssektorn som innefattar bland annat skolverksamhet och socialtjänst arbetar med ett projekt som kallas för HTL – Jämlik hälsa, trygghet, lärande. Syftet är att Borlängebon ska kunna leva ett gott liv utan orättfärdiga skillnader.
 • Stadsdelsparken i Tjärna ängar invigs inom kort, där har ambitionen varit att skapa en mötesplats som är så attraktiv att den lockar människor från olika delar av Borlänge.
 • Kommunen genomför regelbundet trygghetsvandringar för att kartlägga och åtgärda potentiellt otrygga områden i Borlänge. I samband med trygghetsvandringar tittar vi alltid på belysning och noterar behov av reparationer och förbättringar.
 • En trafikplan är under framtagande som särskilt ska underlätta för cykel- och gångtrafik och kommer vara färdig under första halvåret 2019.
 • Fryshuset invigdes i maj 2018, en mötesplats där ungas åsikter, driv och idéer tas på allvar.
 • Borlänge kommun har anställt trygghetsvärdar som jobbar för att skapa relationer med ungdomar, finnas på platser där ungdomar samlas och vara vuxna förebilder.

 

Vad händer sen?

Efter att Kommunstyrelsen godkänt återrapportering av genomförda medborgardialoger sprids materialet till kommunens nämnder och verksamheter för vidare hantering. Borlängebornas förslag och synpunkter är viktiga och är någonting som kommunen tar del av och tar på allvar.