Trygghet och delaktighet i fokus på medborgardialoger - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Trygghet och delaktighet i fokus på medborgardialoger

Borlängebon ska vara i fokus i all kommunal verksamhet i Borlänge. Medborgardialog är därför ett viktigt instrument för att öka Borlängebornas möjligheter till delaktighet och inflytande och ett sätt att stärka demokratin.

I november 2017 genomfördes en medborgardialog på temat trygghet med studenter från Högskolan Dalarna tillsammans med representanter från studentkåren och Tunabyggen samt med politiker och tjänstemän från Borlänge kommun. Nu i maj genomfördes en andra medborgardialog på samma tema. Denna gång var medborgardialogen digital och deltagarna var kvinnor i åldrarna 35-44 år.

– Så vitt jag vet var det här den första digitala medborgardialogen i Sverige som genomfördes på det här sättet, i digitala samtalsrum. Vi genomförde dialogen i samarbete med Högskolan Dalarna där de hjälpte oss med tekniken, säger Stefan Rodheim, utvecklingschef på Borlänge kommun.

Deltagarna fick diskutera frågan ”Vad kan Borlänge kommun göra för att öka känslan av trygghet hos Borlängeborna, med fokus på kvinnornas situation?”.

– Vi har precis börjat med den här typen av medborgardialoger och provar oss fram med olika tekniker. Det är viktigt för oss styrande politiker att hitta bra fungerande former för olika typer av dialog med Borlängeborna, och att vi faktiskt använder metoder som också sänker tröskeln mellan Borlängeborna och politiker, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsen ordförande. 

Medborgardialog med gymnasieelever

Under våren genomförde barn- och bildningsnämnden en medborgardialog tillsammans med 30 elever från kommunens sex gymnasieskolor. Dialogen utgick från ungdomars känsla och uppfattning om sin vilja och möjligheter att vara delaktiga och att kunna påverka politiska beslut. I dialogen framkom att det finns en stor vilja att få mer kännedom, insikt och kunskap om vilka möjligheter som finns att påverka. Ungdomarna önskade fler möten och mer kommunikation med förtroendevalda och de lämnade flera förslag på hur detta skulle kunna göras.

– Det var mycket lärorikt att få sitta ner tillsammans med eleverna och prata om dessa frågor. Jag har deltagit på de tre medborgardialoger som genomförts senaste halvåret och jag har blivit både djupt berör och upplyft av Borlängebornas berättelser och engagemang, säger Mari Jonsson (S), ordförande i barn- och bildningsnämnden.

Om medborgardialog

Målet med medborgardialoger är att deltagarna ska ges möjlighet att framföra sina åsikter, kunskaper och behov så att de kan tas tillvara i samhällsutvecklingen, och ge förtroendevalda politiker ett underlag för nästa steg i arbetet med den aktuella frågor. Att säkerställa medborgarnas inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en viktig fråga för Borlänge kommun. Delaktighet och inflytande är nödvändigt för att skapa tillit till det demokratiska systemet, och det är också en viktig förutsättning för att kunna skapa ett hållbart samhälle. I februari 2017 godkände kommunstyrelsen Riktlinjer för medborgardialog. Riktlinjerna ska fungera som en handbok/ett stöd åt politiker och tjänstepersoner som ska genomföra medborgardialoger.

Som ett led i regeringens digitaliseringsstrategi vill Borlänge kommun genom digitalisering förenkla och öka tillgängligheten för medborgare, bland annat genom e-tjänster. Att genomföra digitala medborgardialoger är en följd av detta.