Borlänge kommuns logotyp

Hantering av personuppgifter

På den här sidan finns information om kommunens personuppgiftsbehandling, det vill säga hur och varför Borlänge kommun hanterar personuppgifter.

Dataskyddsförordningen tillsammans med kompletterande svensk lagstiftning styr hur personuppgifter får behandlas. Inom Borlänge kommun är respektive nämnd ansvarig för den personuppgiftsbehandling som förekommer i nämndens verksamheter.

Personuppgifter behandlas för bestämda ändamål

Borlänge kommun behandlar mycket personuppgifter i sina verksamheter. All behandling av personuppgifter inom Borlänge kommun har ett bestämt ändamål. Ändamålet, alltså varför vi behandlar personuppgifter, är oftast för att det är nödvändigt för att vi ska kunna göra något som vi är skyldig att göra enligt lag, till exempel pröva olika ansökningar från våra medborgare.

När du lämnar in en ansökan till någon av kommunens verksamheter, kommer den verksamheten att behandla de uppgifter som finns i ansökan för att handlägga ärendet. Om du till exempel ansöker om bygglov, kommer byggnadsnämnden att behandla personuppgifterna i bygglovsansökan för att kunna pröva din ansökan. Du kan räkna med att dina uppgifter i ett sådant fall inte kommer att behandlas för andra ändamål än just detta.

Annat som vi är skyldiga att göra enligt lag är exempelvis att bedriva skolverksamhet och se till att alla barn i skolpliktig ålder går i skolan. För att vi ska kunna göra detta är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter om alla barn i skolpliktig ålder som är folkbokförda i kommunen.

Om du kontaktar oss med en fråga kommer de uppgifter som du lämnar i din förfrågan att behandlas av oss för att kunna besvara din fråga.

Ibland händer det att någon verksamhet i kommunen erbjuder något som inte är en skyldighet enligt lag eller beslut. I de fallen bör den vars personuppgifter behandlas informeras om ändamålet i samband med att personuppgifterna samlas in för behandling.

Personuppgifter i allmänna handlingar

Alla handlingar som kommer in till kommunen betraktas som allmänna handlingar. Det förekommer att uppgifter om personer finns i dessa allmänna handlingar och kommunen är som huvudregel skyldig att bevara allmänna handlingar. Detta gör att personuppgifter ibland behandlas utifrån syftet att bevara allmänna handlingar. Om personuppgifter förekommer i fritext i en allmän handling gör vi inte de personuppgifterna sökbara. Kommunen har alltså inget register över alla personuppgifter som förekommer i fritext i allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen kallas den princip som ger allmänheten rätt till insyn i myndigheters verksamhet.

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga och ska lämnas ut om någon begär det.

Den utlämnande myndigheten får som huvudregel inte efterfråga vem som begär ut en allmän handling. Detta medför att personuppgifter som förekommer i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut. Kommunen har i dessa fall inte möjlighet att informera om att personuppgifter lämnats ut. Om dina personuppgifter finns i allmänna handlingar kan de alltså komma att lämnas ut om någon begär det och du kommer inte att meddelas när det har skett.

Vill du veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig?

Som registrerad har du rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför. Om du vill veta vilka personuppgifter som behandlas om dig inom någon av Borlänge kommuns verksamheter så är du välkommen att höra av dig till oss.

För att vi ska kunna söka efter dina personuppgifter i våra behandlingar behöver vi få ditt namn och personnummer. Ett svar med var dina personuppgifter behandlas skickas sedan till din folkbokföringsadress.

Försök att vara så specifik som möjligt i din begäran om det är något särskilt du är intresserad av. Om du till exempel vill veta vilka personuppgifter din skola behandlar om dig, anger du att du vill få ett registerutdrag från Barn- och bildningsnämnden (som är den nämnd som bedriver skola) och i fritextfältet kan du ange vilken skola det är du är intresserad av.

Om du är osäker på vilken nämnd som är ansvarig för det du är intresserad av, skriv då i fritextfältet vad du vill veta, så hjälper vi dig att hitta det. Lämna gärna ditt telefonnummer eller din e-postadress så att vi kan kontakta dig om vi behöver veta mer för att kunna plocka fram det du vill ha.

Blankett för begäran om registerutdrag når du via länken nedan:

Begäran om registerutdrag (pdf, 980 kB) Pdf, 980.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketten skickar du till:  

Borlänge kommun
Begäran om registerutdrag
781 81 Borlänge

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Syftet med reglerna för personuppgiftsbehandling är att skydda privatpersoners integritet vid behandling av personuppgifter. Genom reglerna får de registrerade rättigheter som de kan åberopa mot den som behandlar personuppgifter. De rättigheter som finns för de registrerade är:

  • Rätt till klar och tydlig information (artikel 12)
  • Rätt till information om och tillgång till behandlade uppgifter (artikel 13-15)
  • Rätt att få felaktiga uppgifter rättade (artikel 16)
  • Rätt att bli glömd/raderad (artikel 17)
  • Rätt till begränsning av behandling (artikel 18)
  • Rätt till information om till vilka mottagare uppgifterna lämnats ut (artikel 19)
  • Rätt att få de behandlade uppgifterna överförda (dataportabilitet) (artikel 20)
  • Rätt att göra invändningar mot behandlingen (artikel 21)
  • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande (artikel 22)

Rättigheterna är inte absoluta, i vissa fall gäller inte rättigheterna för de uppgifter som behandlas. Till exempel gäller inte rätten att bli glömd om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse enligt lag.

Om du anser att någon behandling av personuppgifter som utförs av Borlänge kommun är felaktig eller om du vill utöva någon av de rättigheter som du tillförsäkras genom bestämmelserna i dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta den personuppgiftsansvarige med din begäran.

Om du har frågor om den personuppgiftsbehandling som förekommer är du välkommen att kontakta den personuppgiftsansvarige,:

Dataskyddsombud för de personuppgiftsansvariga nämnderna i Borlänge kommun är Fredrik Holm, dataskyddsombud@borlange.se.