Borlänge kommuns logotyp

Avgifter

Från och med 2002-07-01 gäller maxtaxa för avgifter inom äldreomsorgen. Avgiften 2024 för omsorg eller omvårdnad överstiger aldrig 2575 kronor per kalendermånad oavsett hur mycket hjälp du har.

I maxtaxan ingår inte avgifter för hjälpmedel, matdistribution eller måltider vid särskilda boenden.

Detta är avgiftsbelagt

 • Hemtjänst i ordinärt boende (utfört av kommunen och anhöriganställda)
 • Ledsagning enligt socialtjänstlagen
 • Omvårdnad i särskilt boende
 • Tillfällig vistelse (korttidsboende/växelvård enligt socialtjänstlagen)
 • Installation av trygghetslarm (engångskostnad)
 • Trygghetslarm
 • Larmbesök
 • Trygghetsringning
 • Dagverksamhet mat och resor
 • Hemsjukvård ordinärt boende
 • Hjälpmedel ordinärt boende
 • Hjälpmedel särskilt boende
 • Delegerade insatser enligt hälso och sjukvårdslagen (motsvarande taxa för hemtjänst)

Taxor och avgifter 2024 Pdf, 952.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppgiftslämning

Inlämnade inkomstuppgifter som inte är korrekt ifyllda skickas tillbaka för komplettering. Bifoga alltid underlag.

Bifogade underlag: deklaration, årsbesked från bank samt privat pension, pensionsförsäkring och arvode för uppdrag som god man/förvaltare.

Pensioner från pensionsmyndigheten inhämtas från försäkringskassan.

Om du väljer att inte lämna uppgifter genom att kryssa i rutan på inkomstblanketten, accepterar du att betala full avgift enligt kommunens taxa.

Betalningssätt

Det går att få och betala våra fakturor på flera sätt, bland annat via autogiro.

Läs mer om betalning till Borlänge kommun - så går det till

Autogiroanmälan - blankett för utskrift Pdf, 194.9 kB.

Så beräknas din avgift

Alla insatser debiteras i efterskott utifrån ditt avgiftsutrymme och vilka insatser du fått under föregående månad.

Så beräknas din avgift

Omprövning av avgifter

Normalt omprövas avgifterna en gång per år, den 1 januari. Då görs nya beräkningar bland annat utifrån ändrade prisbasbelopp, nya skattebestämmelser, inkomster och inkomst av kapital.

Förändring av avgift

Om din ekonomi förändras är du skyldig att meddela detta, då det kan påverka avgiftens storlek. En sådan förändring kan vara att din inkomst höjs eller sänks, byte av bostad med annan hyreskostnad eller förändrat bostadsbidrag/bostadstillägg. När prisbasbeloppet ändras påverkar det också avgiftens storlek.

Du har rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut har du enligt socialtjänstlagen rätt att överklaga.

Överklagandet måste komma in skriftligt till Omsorgsnämnden tre veckor från det att du fått avgiftsbeslutet.

Överklagan skickar du till Omsorgsnämden.

Omsorgsnämnden
Borlänge kommun
781 81 Borlänge