Borlänge kommun

Grunder för avgiftsberäkning

Din avgift beräknas utifrån inkomst, skatt och din boendekostnad. Läs mer här

Inkomster

Från din totala inkomst dras skatter, bostadskostnad samt ett minimibelopp vilket ger ett avgiftsutrymme.

Total inkomst beräknas genom att addera följande skattepliktiga inkomster:

 • Garantipension/ Tilläggspension
 • Inkomstpension/PPM
 • Änkepension
 • Tjänstepensioner
 • Utlandspensioner
 • Privata pensionsförsäkringar
 • Inkomst av arbete/sjukpenning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Sjukersättningar/aktivitetsersättning
 • AGS
 • Livränta (skattepliktig del)
 • Vårdbidrag (skattepliktig del)
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg/särskilt bostadstillägg
 • Studiebidrag
 • Arvoden (skattepliktiga)
 • Kapitalinkomster (räntor och utdelningar per den 31 december föregående år enligt kontrolluppgifter från bank inför deklaration)

Följande inkomster räknas inte:
Assistans- och handikappersättning

Skatter

Avgiftsberäkning sker på din enskilda nettoinkomst
Nettoinkomsten motsvarar total inkomst minus följande skatter och avgifter:

 • Kommunal inkomstskatt
 • Statlig skatt på inkomst och kapital
 • Fastighetsskatt
 • Grundavdrag enligt skatteverket

Förbehållsbelopp

Med förbehållsbeloppet menas det belopp du har rätt att ha kvar av egna medel innan kommunen får ta ut avgift för hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och växelvård. Förbehållsbeloppet ska räcka till att betala hyran och andra personliga utgifter utöver avgiften för hemtjänst/omvårdnad.

Minimibelopp

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder/skor, fritid, hygien, tidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, läkarvård/tandvård, mediciner, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler/husgeråd med mera.

Minimibeloppet fastställs med hänsyn till prisbasbeloppet och är föränderligt. För år 2024 är minimibeloppet 7 062 kronor per månad för ensamstående över 65 år och 5 762 kronor för makar och sammanboende.

För personer yngre än 65 år: 7 768 kronor per månad för ensamstående och 6 338 kronor för makar/sammanboende.

De flesta som bor i särskilda boendeformer har hyreskontrakt som följer hyreslagens bestämmelser. Kostnaderna för hyra regleras i hyreslagstiftningen.

Minimibelopp + faktisk boendekostnad = förbehållsbelopp.

Vid beräkning av dina levnadskostnader tas det hänsyn till:

 • Civilstånd
 • Ålder
 • Boende
 • Hemmavarande barn
 • Övriga speciella omständigheter t e x kostnader för god man.

Boendekostnad

 • Hyra, ingår hushållsel, garage/parkeringsplats i hyran ska dessa dras av.
 • Kostnader för värme vid kallhyra

Boendekostnad för boende i eget hus beräknas enligt försäkringskassans regler för bostadstillägg. Där ingår kostnad för ev. ränta på låneskuld, fastighetsskatt och en schablonkostnad för driftkostnader. Beräkningen görs per kvadratmeter boendeyta och schablonbeloppet ändras varje år.