Borlänge kommun

Så här beräknas din avgift

Alla insatser debiteras i efterskott utifrån ditt avgiftsutrymme och vilka insatser du fått under föregående månad.

Ordinärt boende / Hemtjänst

Hemtjänstinsatserna debiteras i efterskott per månad, utifrån hur många timmar du har haft hjälp (utförd tid).

Den utförda tiden multipliceras med timpriset.

Timpriset är 350 kronor per utförd hemtjänsttimme.
Högsta avgiften för hemtjänst/omsorg är 2575 kronor per månad år 2024.

Sammanboende makar/sambon

Alla hemtjänstinsatser är individuellt behovsprövade, vilket innebär att du och din make/maka eller sambo får varsin faktura om båda har insatser.

För gemensamma insatser till hushållet: städning, tvätt och inköp faktureras båda makarna/sambon och den utförda tiden delas lika.

Reducering av hemtjänstavgiften sker om du anmäler planerad frånvaro senast 3 dagar innan eller vid akut sjukhusvistelse.

Korttidsboende, SoL

Korttidsboende debiteras i efterskott per månad, utifrån hur många dygn du vistats på korttidsboendet.

Så här räknas avgiften fram:

+ Alla inkomster läggs samman
- Skatt
+ Bostadsbidrag/bostadstillägg
= Summa nettoinkomster
- Bostadskostnad
- Minimibelopp
= AVGIFTSUTRYMME

Timpriset är 350 kronor per timme.

För omvårdnaden debiteras du fyra timmar per dygn du vistats på korttidsboendet, det vill säga 1400 kronor/dygn.
Högsta avgiften för korttidsboendet är max 2575 kronor per månad.

Måltider

Samtliga mål mat (frukost, lunch, middag) kostar tillsammans 136,60 kronor/dygn. Kostnaderna för måltider räknas inte in i avgiften.

Särskilt boende, SoL

Som särskilt boende avses permanent boende på omsorgsboende, sjukhem och demensgruppboende.

Så här räknas avgiften fram:

+ Alla inkomster läggs samman
- Skatt
+ Bostadsbidrag/bostadstillägg
= Summa nettoinkomster
- Bostadskostnad
- Minimibelopp
= AVGIFTSUTRYMME

Avgift för hemtjänst (omsorg/omvårdnad)

När man bor i särskilt boende betalar man för hemtjänstinsatserna (det vill säga för omsorg / omvårdnad). Avgiften beror på vilket avgiftsutrymme man har. Avgift för hemtjänsten överstiger dock aldrig 2575 kronor per månad.

Måltider

Avgiften för måltider inom särskilda boenden är 4098 kronor per månad.

Hyra

Hyran för lägenhet vid särskilt boende faktureras av Tunabyggen.

Trygghetslarm

Avgiften debiteras en månad i efterskott.

Så här räknas avgiften fram:

+ Alla inkomster läggs samman
- Skatt
+ Bostadsbidrag/bostadstillägg
= Summa nettoinkomster
- Bostadskostnad
- Minimibelopp
= AVGIFTSUTRYMME

Avgiften för trygghetslarm är 250 kronor per månad om avgiftsutrymme finns.

Vid installation av ett trygghetslarm debiteras en engångskostnad på 350 kronor.

Hemtjänst som ett resultat av larm debiteras som utförd tid enligt gällande timtaxa.

Matdistribution

Matportioner som levereras hem till din bostad efter behovsprövning av behovsbedömare. Matdistributionen debiteras i efterskott per månad till ett pris av 77 kronor per portion.

Efterrätt kostar 13 kronor per portion.

Avgift för matportioner ligger utanför hemtjänstavgiften.

Hemsjukvård

150 kronor per hembesök/hemsjukvårdsbesök tas ut.

Avgiften begränsas till högst 450 kronor per månad för den som inte har hemtjänstinsatser.

Den som har hemtjänstinsatser om omfattas av kommunens maxtaxa betalar ingen avgift.

För barn och unga under 20 år tas ingen avgift ut.

Hjälpmedel

En avgift på 250** kronor för varje nytt hjälpmedel tas ut för förskrivning, utprovning och utlämning i ordinärt boende, LSS boende samt psykiatriboende

Hjälpmedelsavgiften ingår inte i kommunens maxtaxa.

Hjälpmedel i särskilt boende debiteras 50 kronor i månaden för hjälpmedelsförsörjning. Avgiften ligger utanför maxtaxa.

Avgiftsbeslut skickas ut vid förändringar, efter att fakturan skickats ut.

**Avgiften ingår i länsgemensamt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Maxbeloppet beslutas av Region Dalarna och uppgår under år 2023 till 1300 kr.

Ledsagning SoL (Socialtjänstlagen)

Så här räknas avgiften fram

Insatserna debiteras i efterskott per månad, utifrån hur många timmar du har haft hjälp (utförd tid).

Den utförda tiden över 10 kostnadsfria timmarna multipliceras med timpriset.

Ledsagning är kostnadsfri 10 första timmarna och över 10 timmar är timpriset 350 kronor per utförd ledsagartimme.

Högsta avgiften för ledsagning/hemtjänst/omsorg är 2575 kronor per månad år 2024.

Sammanboende makar/sambon

Alla insatser är individuellt behovsprövade, vilket innebär att du och din make/maka eller sambo får varsin faktura om båda har insatser.

För gemensamma insatser till hushållet: städning, tvätt och inköp faktureras båda makarna/sambon och den utförda tiden delas lika.

Reducering av hemtjänstavgiften sker om du anmäler planerad frånvaro senast 3 dagar innan eller vid akut sjukhusvistelse.